ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑްކުރި މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފަށް ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އަމުރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.


ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ގާނޫނީ ބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައި އެ ރިޕޯޓު މަޖިލިހުން ފާސްކުރީ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަކާ އެކުގަ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ޑީޑީގެ މައްސަލާގައި އަމުރާ ހިލާފު ހުރިހާ ކަމެއް ބާތިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފު އަމުރެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ، ގާނޫނުއަސާސީން މަޖިލިހަށް މަތިކޮށްފައިވާ ބާރަށާއި މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށާއި ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށް އިސްލާހުގައިވެ އެވެ. އެ އިސްލާހަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރި އިސްލާހާ އެކު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލިހުން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 64 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރަން ވޯޓު ދެއްވީ މަޖިލިހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނެވެ.

ޑީޑީ އަށް ތުހުމަތުކުރާ ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޖޭއެސްސީން އޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަސްޕެންޝަން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، ޖޭއެސްސީން ފަހުން ނިންމި ނިންމުމުގައި ވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ދެމިއޮތް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ ޑީޑީގެ މައްސަލައިގައި އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ ހިލާފަށް ޖޭއެސްސީ އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ވިޔަސް ނިންމާ ނިންމުމެއް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، ޖޭއެސްސީން ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ގާނޫނީ ބާރު ފުރިހަމަ އަށް އޮތް ނިންމުންތަކެކެވެ. އެހެންވެ، އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގައި ގާނޫނީ ބާރު އޮތް ކަމަށް މަޖިލިހުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ގާނޫނީ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަޖިލީހުން އިލްތިމާސް ކުރަން ހިމަނައިފަ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުންތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށާއި ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގެ ބާރު ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ނިިންމުންތަކެއް ކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާކަން ފާހަގަކޮށް، އެ އަމުރުގައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ގަބޫލު ނުކުރަން ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.