ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަހުގެ އިންޒާރު ދޭން މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް!

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބޭ ބާރުތަކުން ބޭރުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގަންނަ ނަމަ ބާރުތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން މަޖިލިހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ގެ މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއަކުން ވިޔަސް ނިންމާ ނިންމުމެއް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ އަމުރަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އަމުރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލިހުން އިއްޔެ ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

މަޖިލިހުން އެ އަމުރާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި އޮއްވައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ޑީޑީގެ މައްސަލާގައި އެ ކޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހާއި އިއްޔެ ނެރުނު އަމުރުގައި ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުންތަކަށް ގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮތުމަކީ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ބާރު ހަނި ކުރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީން މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ދޫކޮށްލުން ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ބޮއްސުންލައި ގާނޫނުއަސާސީން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމުތަކަށް ލޮޅުން އަރާ ގޮތަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާޞީ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް މަޖިލީހުގައި ކުރާނެ ގޮތް ކިޔުމާއި މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރެވޭނެ އަދި ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ނުވާކަން ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ބަސް ބުނުމަކީ އެއްވެސް ބައެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ބާރެއް ނޫން ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ އަމުރަކީ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަކު ބަނދެވޭ އަމުރެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބަހުސްގެ މެދުތެރެއިން ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ އަމުރަކީ މަޖިލިހުގެ ބާރުތަކުގެ މައްޗަށް އަރައިގަނެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ކުރި އަމުރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ މުހިންމު ކަން ވެސް ގަރާރުގައި ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

އެ ބާރުތަކުގެ އިމުން ބޭރުވެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރަކަށް އަރައިގަނެ މަޖިލީހަށް ނުފޫޒެއް ފޯރުވައިފި ނަމަ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށް ގަރާރުގައިވެ އެވެ.

ހިސާން ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން މިއަދު ވޯޓަށް އަހާނެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ބަލަހައްޓަވަނީ.---ފޮޓޯ: މަޖިލިހުގެ އިދާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދާދި ފަހުން ނެރުނު އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ސިޔާސީ ޖަގަހައަކަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ބާރުތަކަށް އެހެން އެއްވެސް މުއަސަސާއަކުން އަރައިގަތުމަކީ، ރައްޔިތުންގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަޖިލީހަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުވަތަ މަޖިލީހަށް ބަސް ނުބުނެވޭނެ ގޮތަށް އަމުރެއް ނެރެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެމްބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު އޮތީ ސިޔާސީ ޖަގަހަތަކަށް ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ. ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކޮށްފައި މަޖިލިހަށް ނުފޮޮނުވާ ތިބީ ކީއްވެތޯ ސައުދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. މަޖިލިހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް އޮތަސް، "ގޯލް ކުރިމަތީގައި ކޮއްޓަ ކޮއްޓާ" މެމްބަރުން ތިއްބެވީތީ އެކަމަށް ސައުދު ވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ވަނީ ނަޒާހަތްތެރި ކަން ގެއްލިފައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޖޭއެސްސީ އަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އަދި މަޖިލިހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީ ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ނޭވާއެއް ވެސް ލާނެ ކަމެއް ނެތް މިކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވާފައި. ރަށު ތެރޭގައި އެބަދެކެވޭ މަޖިލިސް އުވާލާ ހިސާބަށް އެބޭފުޅުންގެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުން) ވިސްނުން ދާ ވާހަކަ. އަދި ދަމުންދަމުން ގޮސް ގައުމު ވެސް އުވާލަފާނެ. މިހާރު އެތިބީ ޒާތީ ހަސަދައިން ތަތްތެޅިފައި،" ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންނާއި މަޖިލިހުގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި މައްސަލަ އަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ.