ގާޒީ އަލީ އާދަމްގެ 376 މައްސަލަ ނުނިމި އެބައޮތް!

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް 1،910 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ އާދަމްގެ އަތުގައި 376 މައްސަލަ ނުނިމި އެބައޮތް ކަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ. މިއާ އެކު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ނުވަ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނުނިމި އޮތީ ވެސް ގާޒީ އަލީ އާދަމާ ހަވާލު ކުރި މައްސަލަތެކެވެ.


ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް ނުނިމި އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގުލައިގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅަމުންދާތީ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަކަށް ވީ ގޮތް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތަފުސީލު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނުނިމި އޮތީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދާއި ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީގެ އަތުގަ އެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ އަތުގައި 280 މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. ގާޒީ އާދަމް ޝަކީލްގެ އަތުގައި 187 މައްސަލަ ނުނިމި އޮތް އިރު، ގާޒީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު 173 މައްސަލަ ނުނިމި އެބައޮތެވެ. ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝީދުގެ 165 މައްސަލަ އެބައޮތެވެ. ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބްގެ 157 މައްސަލަ އޮތް އިރު، ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރުގެ 151 މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުން މައްސަލަތައް ނުނިމި ހުރީ އެ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމްގެ އެވެ. ހައިލަމްގެ 141 މައްސަލައެއް ނުނިމި އެބައޮތެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބައެއް މައުލޫމާތު.

ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދުގައި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމާއި ޓެރަރިޒަމާއި އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި މަކަރާއި ހީލަތްހެދުމާއި ހިޔާނާތްތެރިވުމާއި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި ހާނިކައެއް ކުރުމާއި ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ ކުޑަކުއްޖަކާ މެދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމުގެ މައްސަލަތެކެވެ.

ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލާއި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ބައްލަވާ މައްސަލަތަކެކެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް އަހަރުވީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމާއި މެރުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގުމާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމާއި ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ފަސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 126 މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް. އޭނާގެ 141 މައްސަލައެއް ނުނިމި އެބައޮތް.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

126 މައްސަލަ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

1. ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް (10 މައްސަލަ)

2. ގާޒީ ހަސަން ނަޖީބު (ހަތަރު މައްސަލަ)

3. ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު (77 މައްސަލަ)

4. ގާޒީ މުހައްމަދު ސަމީރު (ދެ މައްސަލަ)

5. ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް (11 މައްސަލަ)

6. ގާޒީ ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝީދު (12 މައްސަލަ)

7. ގާޒީ އަލީ އާދަމް (ހަތަރު މައްސަލަ)

8. އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ހަ މައްސަލަ)

ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ތިން އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްތައްވެފައިވާ 181 މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ އިން ހުރީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ބައްލަވާ މައްސަލަތެކެވެ. އޭނާގެ 60 މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އެ ކޯޓުގައި 99 މުވައްޒަފުން ތިބެ އެވެ. ރިޕޯޓުގައި ވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފުށުއެރުމެއް ނެތި މައްސަލަތައް ތާވަލް ކުރަން ކޮންމެ ގާޒީއަކަށް ކޯޓު ރޫމެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ގާޒީއަކަށް ހަތަރު ސަޕޯޓު ސްޓާފުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ކޯޓާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.