ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަށް އޮތީ ޖަލު ގޮޅި، މިއީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ފިލާވަޅެއް: ބައެއް މެމްބަރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) އަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލި ޝަރުތު ހަމަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް އޮތީ ޖަލުގެ ގޮޅި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފަނޑިޔާރު ކަމުން ޑީޑީ ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޑީޑީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުން އޭނާ އަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑީޑީއަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ފަހަތުން "ފައިސާ އަށް" މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ. ޑީޑީ ވަކިކުރުމަކީ އެހެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭނެ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުން ޑީޑީއަކީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ނާޖައިޒު އެތައް މަންފާއެއް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަން ސާފުވާ ކަމަށެވެ.

"ރިޕޯޓުގައި ހުރި ހުރިހާ ނުކުތާއަކަށް ބަލާލި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނޭ،" ޖީހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މި ގައުމުން ފިލައިގެން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިން ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގައި ޑީޑީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ޖީހާން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ. ޑީޑީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައި، އޭނާގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް ޖީހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ޖޭއެެސްސީ އަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ނުކުމެވަޑައިގެން ކާމިޔާބުގެ ނިޝާން މީޑިއާ އަށް ދައްކާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

"އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި މި ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރު ޖަލަށް ލެވެން ޖެހޭނެ. ޖަލަށްލާންވީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރީންނެއް ނޫން. މިކަހަލަ މީހުން،" ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފަ އެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީން މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމާ އެކު، ޑީޑީ "ގައުމުން ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށާއި އޭނާ ފިއްލެވީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު ބާއްވާފައި، އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓު ހިފައިގެން ކަން އަޑު އިވިވަޑައިގެންފައިވަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެހާ ހިސާބުން މައްސަލަ އޮތީ ނިމިފަ އެވެ.

"އަމިއްލަ އަށް އިއުތިރާފްވީ ތިމަންނާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަން ކުރީ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނޭ. ތިމަންނާ އަވަހަށް މި ތަނުން ވަކިކުރާށޭ،" ޑީޑީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ޝިފާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑީޑީ މެން ފަދަ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފެށުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ކަށަވަރުވެގެންދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޝިފާއު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އިންސާފު ނުލިބި އޮތީ މުއައްސަސާތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ފަނޑިޔާރު ވަކިކުރުމަކުން އަދި ނުފުދޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބެން ޖެހޭނެ. އަބްދުﷲ ދީދީ މި ގައުމަށް އަނބުރާ ގެނެވެން ޖެހޭނެ،" ޝިފާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަބްދުﷲ ދީދީ ކުރައްވާފައި ހުރި ކުށުގެ އަދަބު ފުރިހަމަ އަށް ލިބެން ޖެހޭނެ. އަބްދުﷲ ދީދީ އެއްވެސް ޝަރީއަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި އޮތް ނަމަ، މި ގައުމުން އެއްވެސް ވައްކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެފައި އޮތް ނަމަ، އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭނެ. އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރެވެން ޖެހޭނެ. ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރެވެން ޖެހޭނެ. ޖަލުގެ ގޮޅި ފެންނަން ޖެހޭނެ."

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއް ހިނގަމުން ދަނީ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ ޑީޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުން އަމިއްލަޔަށް ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ ޒާތުގެ އެތައް ބައިވަރު ޓެކްސްޓް މެސެޖްތަކެއް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަރަޖަ އަށް ފަނޑިޔާރު ކަން ކުރުމަކީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލަދުގަންނަ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑީޑީ ވަކިކުރަން ނިންމުމަކީ ކުރާ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. މިއަދަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ސަބަބު ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން ފެށޭ ދުވަސް ކަމަށް ވެސް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވީ މިއަދަކީ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމަށާއި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުރިހާ ކަމެއް "މުށުތެރެއަށް" ލައިގެން ގެންގުޅުނު ޒަމާން މާޒީވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑީޑީގެ އިތުބާރު ގެއްލޭ ހިސާބަކީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުންނަވާފައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިސާބުންނެވެ. އޭރުގައި ވެސް ޑީޑީގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތުހުމަތުތައްކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުން ގޮވަމުން ދިޔަ ކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހަމައެކަނި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމަކުން ނިންމާލައިގެން ނުވާނެ. (ޑީޑީ) މީނާ ޖަލު ގޮޅީގައި އޮންނަ ދުވަހަކީ މިއަދަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފާވާނެ ދުވަހެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަން. އަދި އެ ދުވަސް ދެކެން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން،" ނިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.