މުންޑޫ ފަޅުރަށަކަށް ހެދި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި

ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ދިރިއުޅެނިކޮށް، އެއީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރޭ މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


މުންޑޫގެ އިތުރުން އެ އަތޮޅު ގާދު އަކީ ވެސް ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިއަދު ކަނޑައަޅުއްވާފަ އެވެ. ވަކިވަކިން އެ ދެ ގަރާރު ނެރުއްވިއިރު، މުންޑޫގައި މިހާރު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ.

މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމައި ރައީސް އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ނެޝެނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު)އިން މިރޭ ބުނިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ރައީސް އޮފީހުން ވެސް ވަނީ އެ ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ބަޔާނާ ދާދި އެއްގޮތް ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވެސް ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދޭން އެދުމުން ޑީއެންއާރުން އެ މައުލޫމާތު ދިންއިރު، މުންޑު އަކީ އެ ރަށުގެ މީހުން އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށް ނިމިފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޑީއެންއާރުގެ ޑޭޓާބޭސްގައި އެ ގޮތަށް ރެކޯޑުކޮށްފައި ވާއިރު، ދެވަނަ ފަހަރަށް ބެލުމަށް ފަހު ވެސް ޑީއެންއާރުން މައުލޫމާތު ދިނީ މުންޑޫ އަކީ ފަޅުކޮށްފައިވާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް ގަރާރު ނެރުއްވުމާ އެކު މުންޑޫ ކައުންސިލުން ވަނީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެއީ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ނުކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ލ. ގަމަށް ބަދަލުވެފައި ވިޔަސް، ރަށުގައި އަދިވެސް މީހުން އުޅޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ޑޭޓާބޭސް އަލުން ބެލިއިރު، މުންޑޫ ފަޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވުނީ އޮޅުމަކުންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑީއެންއާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

"މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތާ މެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހައްދުންމަތީ މުންޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ،" އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޑީއެންއާރަށް އަންގާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ޑީއެންއާރުން ވަނީ މިކަމުގައި އިހުމާލުވި މުވައްޒަފުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންތައްތައް ތަކުރާރު ނުވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

މުންޑޫއާ އެކު ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި ގާދޫ މީހުން ވަނީ މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ލ. ފޮނަދު އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެ ރަށުގައި ހުރި ކޮންމެ ގެއަކަށް ސަރުކާރުން 60،000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް ދީ، ރަށް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ފަހު އެވެ. އެހެންވެ، އެ ރަށުގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލަކީ ސަރުކާރުގެ ތަކެތި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.