ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި

ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި ކުދިންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމްއެމްއާރު ނުވަތަ މީސްލްސް ވެކްސިން ދީފައި ތިބި ދަރިވަރުންނާއި ނުޖަހައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވަން އަންގައިފަ އެވެ.

މިގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް މި އެންގީ، ރާއްޖެ އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ނައްތާލާފައިވާ ހިމަބިހި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ހިމަބިހި ފެންނަމުންދާ ކަން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށް، ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފަ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް ގޫގްލް ޝީޓެއް މެއިލް ކުރުމަށް ފަހު އެދިފައި ވަނީ ވެކްސިންއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށެވެ. ސްކޫލުތަކަށް އެ މަައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ، ބެލެނިވެރިން މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރުމުން ކަމަށް ވާތީ، ސްކޫލުތަކުން މިހާރު ވަނީ ވެކްސިން ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ކްލާސް ޓީޗަރާ ހަވާލުކުރަން އެދިފަ އެވެ.

ސްކޫލަކުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، އެ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު އެކަކަށް އަލަށް ވައްދާ ދަރިވަރުންގެ ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތުތައް ބަލަން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ މައުލޫމާތުތަކެއް ނުހޯދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް ގޫގްލް ޝީޓެއް މެއިލް ކުރުމަށް ފަހު އެދިފައި ވަނީ ވެކްސިންއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމަށެވެ. ސްކޫލުތަކަށް އެ މަައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ، ބެލެނިވެރިން މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމުން ކަމަށް ވާތީ، ސްކޫލުތަކުން މިހާރު ވަނީ ވެކްސިން ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ކްލާސް ޓީޗަރާ ހަވާލުކުރަން އެދިފަ އެވެ.

"ޕްރީ ސްކޫލަށް [މިހާރު] ވަދެވޭނީ ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތު ދީގެން. އެހެންވެ ގަބޫލު ކުރެވެނީ ގްރޭޑު އެކަކަށް ވައްދާއިރު ވެސް ވެކްސިން ޖަހާފައި ކަމަށް ހުންނާނީ. މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތުތައް މި ހޯދަން ފެށީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދަރިވަރުންގެ އެމްއެމްއާރު ނުވަތަ މީސްލްސް ވެކްސިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދުނުއިރު، ވެކްސިން ނުޖަހައި ކުދިން ވައްދާ ސްކޫލެއް އައްޑޫގައި ހުންނަކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރު އަހްމަދު ފައިސަލް ވަނީ މި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ތިން މީހަކަށް ހިމަބިހި ޖެހިފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ. އެ ބަލި ޖެހިގެން ފުރަތަމަ ރިޕޯޓުކުރީ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. އޭގެ ފަހުން 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށާއި އިތުރު މީހަކަށް ވެސް ވަނީ ހިމަބިހި ޖެހިފަ އެވެ.