ޝިދާތާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވައި މުޒާހަރާކޮށްފި

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައިގައި ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.


ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނިކާފަ ހައްޔަރުކޮށް ކަނޑުހުޅުދޫ އިން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ރަށު ބައެއް މީހުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވެސް މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހުރީ މާލޭގަ އެވެ.

ޝިދާތާގެ އިސްތިއުފާ އަށް މިއަދު ގޮވަނީ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ތަފާތު ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ހިފައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ތިބީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީގަ އެވެ. އެއްވި މީހުން ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އިހުމާލުވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވެސް ގޮވައިފަ އެވެ.

އެއްވެ ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި ނޫސްވެރިން އަމާޒު ކުރި ބައެއް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ވެސް ދެއްވި އެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވި މީހުން ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެތަނުގެ ވެރިން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި ޝިދާތާ ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން އޭނާ ފަހަތުން ވެސް ދިޔަ އެވެ.

އަދި އެމީހުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.