ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަމުން އަންނަކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.


މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން ދާތީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އޭނާ ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބަލަމުން ދަނީ ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނުބުނެ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފަނޑިޔާރު މިދިޔަ އަހަރު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. ފުލުހުން ވެސް އެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މާލޭގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ކޯޓުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ވެސް އެ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮރިޔާން ފިލްމު ދެއްކުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ.

ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއް ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަނޑުހުޅުދޫން މިއަދު ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ކުއްޖާގެ ކާފައަކީ އެފަދަ ދެ މައްސަލައެއްގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހެކެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް މިހާރު ވެސް ނުނިމި ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގައި އެބަ އޮތެވެ.

އެފަދަ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ މީހުން ތަކުރާރުކޮށް އެފަދަ ކުށްތައް ކުރަން މުޖުތަމައުއަށް ދޫވެފައިތިބޭތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.