އިންތިހާބު ލަސްކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރާނީ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުން: އިދިކޮޅު

އެކި ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ވެސް ހަ ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމަށް ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ އަށް ދިއުމުގެ ޝަރުތަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންކުރުން ކަމަށް އިދިކޮޅުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ އެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހާމަކުރެއްވީ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ މަޝްވަރާ އަކީ "ސިޔާސީ މަޝްވަރާއެއް" ކަމަށާއި ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަނީސް ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ގާނޫނަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ދިރާސާކުރަން ކަނޑައެޅި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރާ އެކު ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން ނިންމީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ޖޮއިންޓް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި އާދަމް ޝަރީފް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.

ޔާމީން، ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 28 ގައި ހުކުމްކުރީ މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވުމުންނެވެ. އެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށް، އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށް ދެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއަކަށް ވާތީ، އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ކެނޑޭނެ ވަކި ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އިންތިޚާބު ލަސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކެވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނެވެ.

އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރޯގާއާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ލަސް ކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ސަރުކާރަށެވެ. އެފަދަ މަޝްވަރާއެއް ކުރާ ނަަމަ އިސްނަގަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑް ވޭވް) ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމާ މެދު އިދިކޮޅުން ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނަަމަ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހުނަސް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އެ ފިޔަވަޅެއް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ އަަޅަން. އެއީ ކޮންމެ ފަދަ ފިޔަވަޅަކަށް ވިޔަސް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު މަސްދަރަކީ،" ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހި ރައްޔިތުން ނެތް ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއް ވެސް އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ އެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މި ކަހަކަ ހާލަތްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ހުރީ އަޅާފައި."

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ މަޝްވަރާ އަކީ "ސިޔާސީ މަޝްވަރާއެއް" ކަމަށާއި ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަނީސް ސިޔާސީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަލީމް ވެސް ވިދާޅުވީ، ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭނީ ސަރުކާރަށް ކަމަށެވެ.

ރޯގާ ފެތުރޭ ދުވަސްވަރެއްގައި އިންތިޚާބު ބާއްވާ ނަމަ، އެކަން އިތުރަށް ހަލުވިވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސިއްހީ މާހިރުންނާއި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް އަންނަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން މިއަދު ގޮވައިލައްވާފަ އެވެ.

މައުމޫން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުން ދިވެހިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ އެ ވައިރަސް އިން ޖައްސާ ބަލި، ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްފެއިވާއިރު، އިތުރު ބަޔަކު ދަނީ އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަމުންނެވެ.