ފުރަތަމަ ކޭސްއަށް 14 ދުވަސް، ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ފަރާތުން އަލާމާތެއް ނުފެނޭ

ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އެނބުރި ދިޔަ ފަހުން، ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ރާއްޖެ އަަށް އެންގި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ "ލޮގް" ކޮށް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދި މީހުންގެ މުއްދަތަށް މިއަދަށް 14 ދުވަސް ވީއިރު، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ނޭޝަލަން އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ކޮވިޑް ބަލީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ބޭއްވެވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ވިދާޅުވީ، އިޓަލީ މީހާއާ ގުޅުން ހުރި 109 މީހެއްގެ "ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން" ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން މިހާތަނަށް ބައިތިއްބާފައި ތިބީ "އެކި ކަހަލަ އައިސޮލޭޝަންތަކުގައި" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ބާކީ ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ކޭސް ލޮގް ކުރެވުނުތާ މިއަދަށް މިއީ 14 ވަނަ ދުވަސް. ﷲގެ އިރާދަފުޅާ އެކުގައި، އިތުރު އެއްވެސް ކޮމްޕްލިކޭޝަނެއް ނެތް. އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތެއް މި ބަލީގެ ނުރައްކަލުގައި ނުޖެހި މިއަދު މިވަނީ 14 ދުވަސް ހަމަވެފައި،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރުމުގެ ކުރިން، މާލޭގައި ހިންގާ މާގިރި ހޮޓަލުގައި މި މަހުގެ 1، 2 ގައި އުޅުނެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ، އެކަމާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށާއި "ހޯމް އައިސޮލޭޝަން" އަށް މާގިރި ހޮޓަލުން ގެންދިޔަ މީހުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހުންނަކީ ކުރެއްދޫގެ ޓޫރިސްޓުންނެވެ. އަދި ދެ މީހުންނަކީ އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭން ނުވަ މީހުންނަކީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުންނެވެ އިޓަލީގެ އިތުރުން، ދެން ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ބަލި ޖެހިފައިވާ ހަތަރު މީހުން ނިސްބަތް ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ތުރުކީ އާއި ޖަރުމަން އަދި ސައުރު ކޮރެއާ އަށެވެ.

މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް ބަލި ރާއްޖެ އަށް އައިސްފައި ވަނީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީން ކުރެވޭ ގޮތުގައި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ހޭދަކުރި ޗުއްޓީ އަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ދިޔަ ފަހުން، އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން ރާއްޖެ އަށް އެންގި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. އޭނާ އެކަން އެންގުމާ އެކު، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ހުރިކަން ކަށަވަރުވެ، މުޅި ގައުމު އެލާޓަށް އައީ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ރިސޯޓުން ތިން ޓޫރިސްޓަކު ވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ.

އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓް މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރުވައިލުމުގައި ބަޔަކު އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމްގެ އަމުރަކަށް ފުލުހުން އަންނަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ ރާއްޖެ އައި އިރު ވެސް އަދި ފުރައިގެން ދިޔައިރު ވެސް ބަލި ކަމަށް ވެ އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓަށް އެއާ ޓެކްސީގައި ގެންދިޔައިރު، އެ ބޯޓުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން، އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ ކްލިނިކަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް އެނގިފައި ވެ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާ ދޫކޮށްލީ ހުމުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް އެ ވަގުތު ނެތުމުް ކަމަށް ވެ އެވެ.

އެ ހާދިސާ އަށް ފަހު، އިޓަލީ އަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އެ މީހާ މާލޭގައި ދެ ދުވަހަށް މަޑުކުރީ މާގިރި ހޮޓަލުގަ އެވެ. އަދި ޓިކެޓު ނެގުމަށްޓަކައި ޔުނިވަސަލް އަށް ވެސް ދިޔަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ ތަނުގެ ޓިކެޓިން ކައުންޓަރުން އެ ޓޫރިސްޓް މީހާއާ "ކޮންޓެކްޓް" ވި ދިވެއްސަކު ވެސް ޓެސްޓް ހެދި އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާގެ ޓެސްޓް ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފަ އެވެ.