އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖް: ރިސޯޓުތަކަށް 7 މިލިއަން، ވިޔަފާރިތަކަށް 1 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުން ރިސޯޓަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ވަނީ ސަރުކާރުގެ މި ޕެކޭޖާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަހަރަކު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި، ދިވެހި އޯނާޝިޕްގެ ނިސްބަތަށާއި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާނެ އެވެ. އެގޮތުން 45 ޕަސެންޓް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ދިވެހި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ނަމަ ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިސޯޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ނޮން-ފާފޯމިން އެސެޓްސް ނެތްތޯ އާއި، މިދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރިއަށް ފައިދާވުން ވެސް ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ވެ އެވެ ހަމަ އެހެންމެ، ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ކޭޝްފްލޯ ފޯކާސްޓް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ހުރިތޯ ބަލައި، އެކަންތައްތަކަށް ވެސް ލޯނު ދޫކުރާއިރު އިސްކަން އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯނު ދޫކުރާއިރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ، މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމުގަ އެވެ. މި ކާރިސާގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ނުވަތަ ނޯޕޭ ލީވްއަށް ދާން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވާނަމަ އެ ފަރާތަކަށް ލޯނެއް ނުލިބެ އެވެ.

ރިސޯޓުތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނާއި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކުން ލޯނަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ބީއެމްއެލް އަށެވެ. މިއީ ހަ ޕަސެންޓް އިންޓްރެސްޓްގައި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކާ އެކު ތިން އަހަރުން ދައްކަން ޖެހޭ ލޯނެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަ މަސް ދުވަހުގެ އިންޓްރަސްޓް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ވެސް އަނބުރާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

އަމިއްލަ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ނުވަތަ 10 މިލިއަނުން ދަށުގެ އާމްދަނީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށެވެ. އެ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރާއިރު، މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުން ވެސް ޝަރުތެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި ވެ އެވެ.

މި ހުރިހާ ލޯނަކަށް ވެސް މާދަމާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް އިގްތިސޯދީ އަޑިގަނޑަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު، މި އަޑިގަނޑުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ބޭންކުތަކުގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމާއި، ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލުން ބައެއް ކުޑަކޮށްދިނުމުގެ އިތުރަށް، ވަޒީފާ ނުގެއްލޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.