ދުބާއީ ކުންފުނިން ގެންނަ ގިނަ ވެންޓިލޭޓަރުތައް މި މަހު ލިބޭނެ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އަށް 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ކުންފުނި، އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް 45 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިރޭ ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ދުބާއީގެ ކުފުނިން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު 10 ވެންޓިލޭޓަރު އަދި މި މަހުގެ 25 ހާ ތާނގައި 35 ވެންޓިލޭޓަރު އަދި އަނެއްބައި އަންނަ ޖޫން މަހު ގެންނާނެ ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ދުބާއީގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއެޗްއޯ މެދުވެރިވެގެންތޯ ކުރި ސުވާލަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކުންފުންޏާ މުއާމަލާތްކުރީ ސަރުކާރުން ކަމަށާއި ޑަބްލިއެޗްއޯ އިން ފާހަގަކޮށްދިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ލިބިދާނެ ކުންފުނިތައް ކަމަށެވެ.

އެފަަދަ ކުންފުނިތައް ދެނެގަތުމަށް ޑަބްލިއެޗްއޯގެ އެހީއަށް ސަރުކާރުން އެދުނީ ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުން މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ދަތިވެފައިވުމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި، އެ ވަގުތު ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ވެންޓިލޭޓާސް ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރީމާ އަޅުގަނޑުމެން ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެހީއަށް އެދުނީ ހަމަ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޑަބްލިއެޗްއޯ އޮފީހުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ގެންނަ ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް (ވެންޓިލޭޓަރު) ހުރެދާނެ ކުންފުނިތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައި ދިނީމާ ސަރުކާރާ އެކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކުރީ،" މަބްރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ތައްޔާރުވުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރީ ތިން ކުންފުންޏަކާ އެވެ.

އެގޮތުން މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސްއާ 50 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކުރިއިރު، ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ވަނީ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ނާޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ 20 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.