ކޮވިޑް-19ގެ ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މަޖިލީހުގެ ރިޕޯޓު ރައީސަށް އަރުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން ހިންގާ ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ރިޕޯޓު ރައީސަށް އެރުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭނީ ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑަައަޅަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ، މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށް، އެއްކުރި މައުލޫމާތާއި ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކެވެ.

ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުވަނީ. ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ސަރުކާރުގެ ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހެ ގޮތުން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގައި ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އަދި ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމެވެ. އެ މައްސަަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނީ، ރައީސަށް އެ ރިޕޯޓު އެރުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުން އަަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަން ގަސްދުުކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ފެންނަ ލަފައެއް ދިނުން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަަތިވެފައިވާ މާލީ، އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ދަތިކަމުގެ ތަފްސީލާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ހުރިި ވަރުގެ ތަފްސީލު އެ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެ އެވެ.