ޚަބަރު / ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވާ، ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮށްދޭނަން: މިނިސްޓަރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ކްލާސް ރޫމެއް ތައްޔާރުކޮއްފައި-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

ސްކޫލް މާހައުލުން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް، ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާޗު 12 އިން ފެށިގެން ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އެކި އަސަރުތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހަށް ފަހު ސްކޫލުތައް ހުޅުވާއިރު ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މުޅި ސްކޫލު ކޮމިއުނިޓީ އޮތީ ކިޔެވުން ފެށުމަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ.

"...ދުރުދުރުގައި ތިބެގެން ރައްޓެހިންނާ ވާހަކަދައްކައި ޓީޗަރުންނާ ހިޔާލު ބަދަލުކޮށް މިކަހަލަ ކަންކަން ސްކޫލުން ފަހިވެގެންދާނެ. ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތަށް ހަގީގަތުގައި ވާނީ މާދަމާ އަނބުރާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް އަންނައިރު. އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި ތިބީ އެ މަންޒަރު ދެކޭ ހިތުން، ދުށުމަށް ދާން ހަމަ ތައްޔާރަށް. ސްކޫލަށް ފޮނުވައިދެއްވާށޭ ދަރިވަރުން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮށްދޭނަމޭ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުއްޖަކު ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކާއި ކުޅިވަރު ވަރަށް މުހިއްމުކަމަށާއި ސްކޫލު މާހައުލުން އެ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހާ ގިނަ ދުވަހު ސްކޫލަށް ނުގޮސް ތިބުމުން ފިލާވަޅުތަކުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި އާ ފިލާވަޅުތަކަށް ވަންނަން ވަގުތު ނަގާނެ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނިއު ނޯމަލްގައި ދަރިވަރުންނަށް އެކަން އަހުލުވެރިކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރިކަން ނެތް ރަށްރަށުގައި ހުރިހާ ގްރޭޑަކަށް ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ. މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑު 9 އިން ފެށިގެން މައްޗަށެވެ. އެހެންވެ މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި، ގްރޭޑު 1-12 އަށް ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކަށް މި މަހު ހުއްދަދީފައި ވަނީ ގްރޭޑު 9 އިން ފެށިގެން މައްޗަށް ކިޔަވައިދިނުމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮންމެ 14 ދުވަހަކުން ރިވިއުކުރާނެ ނިންމުމެކެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ސިއްހީ ކަންކަމުގެ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ އެޖެންސީގެ ލަފައާ އެކު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދަރިވަރުންނަށް ހުރިހާ މުދައްރިސުން، ހުރިހާ ލީޑިން ޓީޗަރުން، ޕްރިންސިޕަލުން، މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން، މުޅި ސްކޫލު ކޮމިއުނިޓީ ހަމަ ތިޔަ ކުދިންނަށްޓަކައި މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެގެން މި ތިބީ. ތި ކުދިން އެނބުރި ސްކޫލަށް އަންނައިރު ކުރީގެ ހާލަތާއި މިހާރާ ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ. ސްކޫލުތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފޮލޯކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔައީމަ ރަނގަޅުވާނެ،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުން ރައްޓެހި ކުދިންނާ ދިމާވުމުން ސަލާމްކޮށް ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވިއަސް ތިން ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ހަނދާންކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ސްކޫލަކުން ވެސް ވަނީ، އެކި ދިމާލުގައި މާކުތައް ޖަހައިފަ އެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އާ އާއްމު ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކްލާސްތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 15 އަށް ވުރެ ގިނަ ނުވާނެ ގޮތަށް ވަނީ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެއް ދަންފަޅިއަށް ހިންގި ބައެއް ސްކޫލުތައް ދެ ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތަކުގައި ތިން ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ. ފުރަތަމަ، ޓައިޕް އެކެއްގައި ހިމެނެނީ ނިއު ނޯމަލް އަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތަކެވެ. ދެ ވަނަ ޓައިޕްގައި ހިމެނެނީ، މީގެ ކުރިން އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިން ނަމަވެސް އާ އުސޫލާ އެކު ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިނުން ބަދަލުކުރި ސްކޫލުތަކެވެ. ތިން ވަނަ ޓައިޕްގައި ހިމެނެނީ، ހަފުތާގެ ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދާ ސްކޫލުތަކެވެ.

ރަށްރަށުގައި ގިނައިން ކިޔަވައިދޭނީ ޓައިޕް 1 އަދި ޓައިޕް 2 ގެ ސްކޫލުތަކުގަ އެވެ. މާލޭގައި ގިނައީ ޓައިޕް 3 ގެ ސްކޫލުތަކެވެ.

"މިގޮތަށް ހަދަން ޖެހެނީ ދަރިވަރުންގެ ރައްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ. ކުދިންގެ ރައްކާތެރިިކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި ސެޝަންތަކަށް މި ބަދަލު ގެނެސްފައި ވަނީ،" ޑރ. ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން (އީއާރުޕީ) ގައި ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެނީ އަތްދޮވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސެނިޓައިޒާ އާއި ތާމޯމީޓަރު ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ވަސްނުދުވާ، ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް ރޭގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ އާއްމު ހާލަތުގައި ސްކޫލުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތިން މަހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ.

ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ފޮނުވުމަށް، ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އޮތް ކަންބޮޑުވުމަކީ ގައިދުރުކަން ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓިދާނެތީ އެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ޓީޗަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަފުތާއަކަށް ބަލާނަމަ، ނިއު ނޯމަލްއާ އެކު ވެސް ޓީޗަރުން ކުރިން ނަގައިދޭ ވަރަށް ވުރެ ފިލާވަޅުތައް އިތުރެއް ނުވާނެކަމަށާއި އެ ބުރަ ނުވާނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް ބަހާލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު، ދުވާލަކު ހަތަރު ގަޑިއިރަށެވެ. ނަމަވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓީޗަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ ލެސަން ޕްލޭންގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަން ޖެހެ އެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 22 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 23%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 73%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަލީމަތު

01 July 2020

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކަން ދެވޭނޭ ބުނުމަކީ ގޯހެއް. ސްކޫލުން ބޭރުގަ ހިނގާ ކަންކަމުން ސްކޫލު ތެރެއަށް ކޮވިޑު ފެތުރޭނީ. ކުރެވެން ހުރިހާ ކަންތަކެއް ކޮއްފީމޭ އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލިފެތުރިދާނެތީ ވިސްނައިގެން އުޅެންވީ ކަންތައްތައް ކިޔާދިންނަމަ މިކަމާމެދު މާ ހިތްހަމަޖެހުނީސް. މި މިނިސްޓަރަކީ އެވަގުތަކާ ގުޅޭ އެންމެ މަގުބޫލު ޖަވާބުދޭ މިނިސްޓަރެއް. ފުންކޮށް ވިސްނާފައި މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުގެ މީސްމީހުން ރައްޔިތުން ކައިރީ މިކަހަލަ ހާލަތުގައި އެއްޗެކޭ ބުނަންވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަދު

01 July 2020

ސުކޫލް ތަކުގެ ހުޅުވުން މިއަދު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ. ވަޒީރަށް ޝުކުރު.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަރަބިދުނުކޮތަރު

01 July 2020

މިނިސްޓަރރޫ ކީއްވެގެންތަ ސުކޫލުތައް ބަންދު ކުރީ ކުރިންވެސް ތިވިދާޅުވާކަންކަން ކޮއްގެން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ . ކީއްވެގެންތަ ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ވެސް ނެތްރަށްރަށުގެ ސުކޫކުތައް ބަންދު ކުރީ . ބޭކާރު ކޮއްލީ އެކުދިންގެ ހަޔާތުން ކިތައް ދުވަސް . އިއްޔެވެސް 11 ދިވެހިން 7 ބަގްލަދޭސް މީހުން 6 އިންޑިޔާ މީހުން ނިއުނޯ މަލް އޭ ކިޔާސުކޫލަށް ކުދިން ގެންގޮސް ކިޔަވައިދޭން އެގޮތް ރަގަޅު ކަ މަށް ފެނުނީ .ކިޔަވައިދޭން ފަށަށްވެސް ހަ މަޖެހުނީ .

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެޑްމުންޑޯ

01 July 2020

ސްކޫލަށް ފޮނުވަންވެސް ޖެހޭ ، ކުއްޖާގެ ތައުލީމަށް ހީނަރުކަން އައުމަކީ އެދޭކަމެއްނޫން ، ނަމަވެސް ސްކޫލަށް ފޮނުވާށޭ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮއްދޭނަމޭ ކިޔާ ވާހަކަދެއްކޭ ފެންވަރުގެ ވަޒީރެއްނޫން ތިޔައީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑާއިމް

01 July 2020

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން އަލުން ސްކޫލަށް ދާން މިދުވަސްކޮޅު ފެނޭ. އެއްޗެހި ނޭނގޭ ބަޔަކަށް ދޯ އެއްޗެހި ދަސްކޮށްދޭންވީ؟ ޕްލަސް ޓްރަޔަލް ރަންޑަކަށް ބަލައިގެން އެމީހުން ގެންދަން ފެނޭ. އަދި މި ބަލި ފެތުރޭނެ ވަރު މޮނިޓަރކުރަންވެސް ފަސޭހަވާނެ ބަސްނާހާ ކުދިންވިއްޔާ ހުސް މިއުޅެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަޓް ބްރޯ

01 July 2020

ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންވާނީ ދެން މިހާވަރަށް. މާދަމާ ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު މިއަދުވެސް މި ތޮއްޖެހިފަވާ މާލޭން 24 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް. މިމީހުންނާ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓްވެފަވާ ކިތަންމެ ބަޔަކު ރަށުތެރޭ އުޅޭނެ. އެހެން ކަމަށްވެއްޖެނަމަ ދެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން ބެލެނިވެރިންނަށް ނޯންނަންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯކޮންފިއުޒްޑް8

01 July 2020

މަށަކަށްވެސް ނޭގޭ މިހާ ސެންސްލެން ޑިސިޝަންތަކުން މިމީހުން ހާސިލް ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް. ކޮވިޑް އެބަ ފެތުރޭ. އެކަމަކު މިމީހުން މިދޭ ލުއިތަކާއެކު އެމީހުނަށް ޔަޤީންކަން އެބަދެވޭ ނުފެތުރޭނެކަމުގެ. މިމީހުންގެ ފިންގަރޓިޕްސްގަ ދަ މުޅި ދުނިޔެ ހިނގަނީ. ބޮޑޮ އޮޅުމެއްގަ ދޯ މިހާ ދުވަހު މިއުޅެވުނީ. ބަޔަކަށް ހެޔޮ އެދޭތަންވެސް ދައްކަން ބޭނުން. އެކަމަކު ބަޔަކު ސަލާމަތަށް ކަންތައްތައްކޮށްދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ކޭސް ރިޕޯޓުކުރާވަރު މަދު ކުރީ މިކަންކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454