މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ނިމާލާއި މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލާއި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލް މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.


މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާނީ މާދަމާ މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލް، ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ވަނީ މާދަމާ ހަވީރު 4:00 އަށެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފޮނުވި ޗިޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރޭ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް، ގާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި އެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރަން އާއްމުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް، މަގުގައި ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ މީހުންނަށް ހުރަސް އަޅައި، ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުރަސްއަޅައި ދައުލަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިކޮށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ނިމާލް އަދި މުހައްމަދު އިސްމާއިލަށް އެ ލިބިވަޑައިގަތީ އިތުރު "ސެޓްފިކެޓެއް" ކަމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން ލިބުނު، މާސްޓާސް ޑިގްރީއަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޭގެ މުޒާހަރާ ފެށީ މަޖިދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަޑުއުފުލި މުޒާހަރާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. އަދި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ހުއްޓާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

މަޖީދީ މަގުން ފެށި މުޒާހަރާ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ނިމާލާއި މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އެންގިއިރު، ލިއުމުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ނޫނީ މާލޭގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ލިއުމުން ހުއްދަ ނުހޯދައި މާލޭގައި ދެން މުޒާހަރާކުރެވޭނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގެނައި އިސްލާހުގައިވާ ގޮތަށް، މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެކަންޏެވެ. އެހެން ތަނެއްގައި އެއްވުމެއް ނުވަތަ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާ ނަމަ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިއުމުން ހޯދަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހަމަޖެއްސީ ކުރީގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ނިންމުމަށް، މިހާރު ވެރިކަމުގައި އޮތް އެމްޑީޕީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ގޮތުގައި އޮވެ ފާޑު ކިޔައި އެއީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފް ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެކަން ބަދަލުކޮށް، މުޒާހަރާކުރުމަށް ހުރަސްތައް ނައްތާލާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ފަހު ކުރީގެ ނިންމުން ދަމަހައްޓާތީ ވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފަ އެވެ.