ޚަބަރު / ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިނިސްޓަރު އަމީން ދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރު އަމީން: ހާލަތު ގޯސްވާ ނަމަ، ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ/މިހާރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އިއުލާންކުރި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް ދެ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ބޭއްވުމަށް ފަހު ލުއި ދިނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އޭގެ ފަހުން މަހެއްހާ ދުވަސްވި އިރު ރާއްޖޭގައި ބަލި ފެތުރުން ބާރުވެ، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޝަންސުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް މަހުގައި ދުވާލަކު އެވްރެޖްކޮށް 170 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެދާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ ބަޔަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުން ދިއުމަކީ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބާރުބޮޑުވެދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ވަނީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަމަލުކުރާ އުސޫލުން، ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުގޮސް އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މިހާރު ދީފައި ހުރި ބައެއް ލުއިތައް އަނބުރާ ގެނެސް، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ބަންދު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލުއި ގެންދަން ނުޖެހޭނެއޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ. ބައެއް ލުއިތައް ގެންދަން ޖެހިދާނެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށްވާ ނަމަ. އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގެއް ފެނޭތޯ،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލުއި ގެންދަން ނުޖެހޭނެއޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ. ބައެއް ލުއިތައް ގެންދަން ޖެހިދާނެ ހާލަތު ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށްވާ ނަމަ. އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގެއް ފެނޭތޯ،"--- އަމީން

މާލެ ސަރައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރު ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައި ވިޔަސް، އަމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު ހާލަތު އޮތްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާ ނަމަ ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވެ އެވެ. އެކަމަކު ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ހާލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އުނދަގޫ އޮގަސްޓް 15 ގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނެއޭ ނުވަތަ ނުހުޅުވޭނެއޭ ބުނަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވުމާއި ގޯސްވުން އޮތީ އާންމުންގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް އަމަލު ކުރެވޭ ނަމަ، ބަލި ފެތުރޭ ސްޕީޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވި، ހާލަތު ރަނގަޅު ވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި އެ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަމަކު ލުއިތައް ދީގެން މިހާރު އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފުރަތަމަ ކެފޭ ތަންތަނުން ވެސް އެހާ މީހުން ގިނަވެގެން އުޅޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހިސާބަށް އައިއިރު ވަރަށް ގިނަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނދާނުން ކައްސާލައިފިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް އޮތްކަން،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ކަންކަން ކުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އަބަދުވެސް އިސްކަން ދެނީ ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮޮތް މިންވަރު ވިސްނައިި ދީގެން އާންމުން ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ބާރު އެޅުމަށެވެ. ކަމެއް މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ނިންމުންތައް ނިންމާނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާ އެކު، އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތް ހާލަތެެއްގައި ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފުރަތަމަ ކެފޭ ތަންތަނުން ވެސް އެހާ މީހުން ގިނަވެގެން އުޅޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހިސާބަށް އައިއިރު ވަރަށް ގިނަ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނދާނުން ކައްސާލައިފިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް އޮތްކަން،" --- އަމީން

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތަކުން އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާ މިންވަރު ބަލަން އިންސްޕެކްޝަން ހަދަމުން ދިޔަޔަސް، އާންމު ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. އޮފީސްތައް ބަންދު ނުކުރިޔަސް، ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުން އެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިވަގުތަށް އަޅާފައި މިހިރީ، މި ހަފުތާގައި އިއުލާން ކޮށްފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަށް އެންމެން ތަބާވެއްޖެ ކަމުގައިވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން މަދުވި މީހުންގެ އަދަދު މަދަސް، އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ބަލިތައް ހުންނަ މީހުންނަށް އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތުމުން އެއީ އޭގެ ނުރައްކާ އިތުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

106 ކޮމެންޓް, 85 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 36%
icon sad icon sad 32%
icon angry icon angry 32%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބޯގަޅި

02 August 2020

ބަހާލިހާ ފައިސާތައްވެސް އަނބުރާ ދޭންޖެހޭނެނޫންތޯ؟.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮން ހުސޭނު

02 August 2020

އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެހެން ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް. ދިގު އުނދުޅިތަކުގެ ދަނޑިތައް އިހަށް ކުރުކުރެވޭތޯ ބަލާ. އެހެން ނޫނީ ފުރޮއްޕާކަށް ނެތެއްނު. ހުރިހާރަށަކަށް ވެސް ޖެހޭނެކަން ކުރިން އެނގެއެއްނު. މިގައުމުން އިންސާނިއްޔަތުކަން ކެނޑި މާއްދިއްޔަތަށާ މާލިޔައްތަށް ގޮސް ނިމުނީނު. ކޮންމެ ކަމަކީވެސް ކޮންމެ ހަމައަކީވެސް ފައިސާ ނޫން ގޮތަކަށް އެބަ ފެނޭބާ. ސާބަހޭ ގައުމު.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޝީދު.

01 August 2020

އިކޮނޮމީއެއް އެބައޮތްތަ މިގައުމުގަ؟ ބޭރު ގައުމުތަކުން އިކޮނޮމީ ހަލާކުވާތީ ހުޅުވާލިޔަސް ރާއްޖެ ނުވޭ ނޭވާނުލެވިގެން ތެޅޭކަށް..

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލު

01 August 2020

ކިރިޔާވެސް ރާއްޖެތެރެއަށް ދެވެން ތިބި ބަޔަކު ބަދަލުވާންވީ. ބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެގެން ހިގައިދާނެ މާލޭގައި. ހުރިހާ އެންމެން ކޮންމެހެން ވަޒީފާގައި އުޅޭކަށް ނުޖެހޭ. މަސްވެރިކަން ކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ. ރަށު ސްކޫލުން ވެސް ރަގަޅަސް ކިޔަވާދޭނެ. މާލެއަކީ ޓައިމް ބޮމެއް. މިހާރު މިއޮތީ ގޮވާފައި

The name is already taken The name is available. Register?

ޒާހިދު ރަޝީދު

01 August 2020

ޕޯޑިއަމްގައި އަމީންއާއި އަލީ ވަހީދު ހަމަސަތޭކަ. ހިންގުމުގައި ސުމެއް. ބާއްޖަވެރި ދުވަސްތަކަށް އެދެން! ރައީސް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ފިޔަވަޅުއަޅުއްވާނެކަމަށްވޭ! ކަނޑާލިޔަސް އަމީންމެންނަށް ޖޮބެއް ނުލިބޭނެވާހަކައެއް ނޫން މިބުނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮސްގެ ބޮސް

01 August 2020

މިއަދު ލައިކްދެނީ ބަޔަކަށް ފައިސާދީގެން ހެން ހީވަނީ...އެހެންޏަކާ މި މަންޒަރެއް ނުފެނޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ގަމާރުސޯ

01 August 2020

ލައިކު ޖަހަން 200 މީހުން ހޯދޭތަ؟! އަޖައިބެއް! މި ވާނީ ޔާމީނުގެ މީހަކަށް އަބަދު ފައިސާ ފައިސާ ކިޔަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

Happy

01 August 2020

ފުރަތަމަވެސް މާސްކު އެޅުން މަޖުބޫރުކުރިނަމަ ކޭސްތައް ތަންކޮޅެއްމަދުވީސް..މިހާރުމާލސްވެއްޖެ

The name is already taken The name is available. Register?

ގުދޯ ގުދޯ

01 August 2020

ވާނުވާ ނޭނގެންޏާ މޮޅު ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރޭ. ދުނިޔޭގެ ކޮން ގައުމެއްގައިތޯ ލުއިތައް ދިންއިރު މާސްކު މަޖުބޫރު ކުރީ؟ ތަފާސް ހިސާބު ބަލާބަލަ. އެންމެ ގައުމެއްވެސް ނުފެންނާނެ. މިކަމުގައި ގައުމުތަކުން ބުރަވަނީ ފަރުދީ ޒިންމާއަށްވީމަ، ފުރަތަމަ ބަލަނީ އެކަން ކުރޭތޯ. އެވަރު ނުވާ މީހުން އަދިވެސް މި އުޅެނީ މޮޅު ކޮމެންޓު ކުރެވޭތީ. ދެންވެސް ތި މާސްކު އަޅައިގެން ކޮސް ނުގޮވާ މަޑުން ހުރެބަލަ!

The name is already taken The name is available. Register?

ގަރޫޑާ

02 August 2020

ގުދޯ ގުދޯ، މިބަލި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާއިން، އެގައުމުގަ ފުރަތަމަވެސް މާސްކްއެޅުން މަޖުބޫރުކުރީ. ރާއްޖޭގަ އެންމެ ނުބައިހާލަތައްވެސް ތައްޔާރޭކިޔާފަ 3 މަސްނުވަނީސް ހަޒާނާ ބަހާ ހުސްކޮއްލައިފި، ރައިއްޔަތަކައް މާސްކް ކިހިނެއްދޭނީ ބައިކިލޯ ހަނޑޫވެސްނުދެވުނު ބަޔަކައް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭރު

01 August 2020

މަގުމަތީގައާއި ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭނެ ގޮތަކަށް އުޅެނީ އޮފީހަށްގޮސް މަސައްކަތް ކުރަންވީމަ ގަޑި މަދު ކުރުމާއި ދުވަސް މަދުކުރަން ތިޔަ ގޮވަނީ. މަގު ތަކާއި އަތިރިމަތިތައް, ރެސްޓޯރަންޓް ތަކާއި ކޮފީޝޮޕްތައް ބަލާ ބަލަ. އެތަންތަނަށްގޮސް ވައިރަސް ހިފައިގެން އޮފީހަށް ތިވަންނަނީ. ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަނީ މަގުމަތީގައާއި ޕާކް ތަކުގައި މޫދުގައި ކުދިންތައް ދުވެނަގަނީ. އެއީ ކާކުގެ ރޭވުންތެރިކަން ނެތިގެން ކަމެއް ނޭނގެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމޭ

01 August 2020

ސަތޭކައިގެ ވާހަކައެއް. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާނުކޮށް އަބަދު އެހެން މީހުންނޭ ކިޔާ ދުވަމުންދާ ނާތަހުޒީބު ބައިގަނޑެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ބެލެނިވެރިޔާ

01 August 2020

ލުއިދިނީ ތާކުން ތާކު ޖެހޭ ގޮތަކަށްނޫން. އޮފީސްތައް ހުޅުވިއްޔޭކިޔާފަ އެންމެން އެއްކޮށް އޮފީހަށް. ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެ މާހައުލެއްނެތް. ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ ތަކެއްޗަށް ބަޖެޓެއްނެތް. ސްކޫލުވެސް ނަމެއްގައި ހުޅުވި. ސީ.އެޗް.އެސް.އީ އަށް މަގޭދަރި ގެންދަންޖެހޭ ހަފްތާއަކު 2 ދުވަހު 2 ގަޑިއިރަށް. މިވެސް ހަމަ ނަމެއްގައި ކުރާކަމެއް. އެހެންވީމަ ލުއިތައް ހިފަހައްޓަންވީއެއްނޫން. އަލުން ރަނގަޅަށް މެނޭޖް ކުރަންވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮސްގެ ބޮސް

01 August 2020

ވ. ބޮޑު ތެެދެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ދިދަ

01 August 2020

ހުރިހާ ލުޔެއްވެސް ދީފިން، އަވަހަށް ގެންދޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454