އެއްވުންތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއީ އެއްވުންތައް ބާއްވަން އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ނުބާއްވަން ފުލުހުން ރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.


ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ރާއްޖެ އޮތް މި ދަނޑިވަޅުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިހުތިޖާޖުކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެފަދަ ކަންކަން ކުރަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ރާވަމުން ގެންދަނީ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާތަކެއް ބާއްވާށެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒާހަރާތައް ބާއްވަނީ "ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް" ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ގޮތުން އިހުތިޖާޖުކުރުން ނުވަތަ އެއްވުންތައް ބޭއްވުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވެސް ކަރަންޓީނުކުރުމާއި އައިސޮލޭޓްކުރަން މަގުފަހިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް އެޓެންޑުކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މިއީ އަދި އެ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް. މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެފަދަ އިހުތިޖާޖަކަށް ނޫނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރުގައި އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި މަގުމައްޗަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުތުމަކީ އެއީ އަނެއްކާވެސް މިކަމަށް އެޅިގެންދާ ނުރައްކަލެކޭ،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެން ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ތިބެގެން ކަންކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ވެސް ބައްޓަންކޮށްދިނުމަށް އެދެން."

އޭނާ ވިދާޅުވީ މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުންނާއި މުޒާހަރާތަކަށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވެސް އެކަކު އަނެކަކުގެ ހާލަތު ނޭނގޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމަ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ވެސް ވިސްނާފައި އެކަކު އަނެކަކަށް ގައިދުރުކުރުމުގެ ކަންކަން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވެސް، އެއްވެ އުޅުމަކީ ނުވަތަ ގްރޫޕު ހަދައިގެން އުޅުމަކީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީވެ އެކަންތައްތައް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރަން،" ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ޖޫން 1 އިން ފެށިގެން ބޮޑެތި ލުއިދޭން ފެށިއިރު، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުން ގްރޫޕް ހަދައިގެން ބޭރުގައި ގިނަވެގެން އުޅެވޭނީ 30 މީހުންނަށެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް، އެއްފަހަރާ އުޅެވޭނީ ފަސް މީހުން ކަމަށް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.