ޚަބަރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސްގެ އުސޫލުން ތިނަދު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުޅުވާލައިފަ އެެވެ. މި ދެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. މަސައްކަތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުން ހޯދުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިން (އައިސީބީ) އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރު އެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ތިނަދޫގައި މިހާރު ވެސް ހޮސްޕިޓަލެއް ހުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް އުތުރުންނާއި އެ އަށް ވުރެ ދުރު އަތޮޅުތަކުން ވެސް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު މީހުން ދަތުރުކުރެ އެވެ. އެހެންވެ، ޑިމާންޑު ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާ އެކު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ދަށުން ޅ. ހިންނަވަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އާ އިމާރާތާއި ށ. މިލަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. މި ދެ މަޝްރޫއު ވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ތ. ވިލުފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ އާ ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ވެސް ބީލަމަށް ހުޅުވާފައިވާއިރު މި މަޝްރޫގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއަކީ ވެސް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ވިލުފުއްޓާއި ހިންނަވަރާއި މިލަންދޫގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެކެއް ޖަހާއިރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

16 ކޮމެންޓް, 37 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙިނި

12 September 2020

ތާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންގޭނީ މުޅިން އާމިމާރާތެއްގަ މީ ވިސްނުމަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

12 September 2020

މިސަރުކާރުން މީގެ 1 އަހަރުކުރިން ވަރަށް ރީތި ބިޔަ ބޮޑު 03 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ 3ޑީ ކުރެހުންތަކެއް ރަސްމީކޮށް ދައްކާލި.ސުވާލަކީ ކޮބާހޭ އެތަންތަން؟ އެތަންތަނުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު ނުދައްކަނީ ކީއްވެބާ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޔާސިރު

11 September 2020

ހ.އ، ހ.ދ، ށ، ނ އެއީ ހަގީގަތުގަ އެއްއަތޮޅެއް، މަކަރުވެރި ރޭވުމަކުން 4 އަތޮޅަށް ހަދައިގެން 3 އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާއި 5 ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓާއި 4 ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލާއި ހަދާކަށްނުޖެހޭ. އަނެއްކޮޅުން އުތުރުގެ ރަށްރަށުމީހުނަށް ފަސޭހަވާނީ ރ އަތޮޅުގައި ތިތަން ހެދިއްޔާ އަސްލުގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުވާނާ.

11 September 2020

އިބޫގެ މިފަސްއަހަރު ތިކަ މެއްނުވާނެ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އަޅާތީ މޭބޮޑުވެ ކިހާޖެއްސު މެއްކުރި މަގު މަތީ އޮށޯވެ ކުޅީގަ ސެލްފީނަގާ ކެނޯދުއްވާ ބަލަ މިހާރުވެސް އެއޮތީ ކުޅީގެ %70 ކީއްވެނުދަނީ އިބޫ ބުނި މިސަރުކާރުންނޭ އެތަން ތަރައްގީ ކުރާނީ ދޮޅުއަހަރުވީ ލައިޓުކޮޅާ ޓަވަރުގެ ބާކީ މަސަތްކަތް ނިން މާ ނުލެވުނު ފެންބޮޑުވާއިރު އެކަ މެއް ހައްލެއް ނުކުރެވޭ ވީއިރު ތިކަހަލަ މޮޅެތި ކުރެހުން ދައްކައިގެން ކައުންސިލު އިންތިހާބު ލިބޭނޭ ހީނުކުރާތި

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިފުޅު2

11 September 2020

ކޮންތާކު ފެން ބޮޑުވާ ވާހަކައެއްތަ ތިދައްކަނީ. ކުޅީގެ ތިޔަބުނާ %70 ވެސް ހިއްކާލަންވީއެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaadhey

12 September 2020

ކުޅިތައް ހިއްކާލުމުގެ ނުބައިނަތީޖާއާ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ ގޮތަށް މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެންބޮޑުވުން. ފުރަތަމަ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ތިޔަމަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާން ފަށައިފި. މަގުތައް ނިންމިއިރު ކާނުތައް ނުހަދާ ބޮޑުމަގާއި ތިންހަތަރު ގޯޅިއެއްގައި ތާރުއަޅާފައިވަނީވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައިޝާ666

11 September 2020

ތިނަދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މިފަދަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުހިންމުކަން ވަރަށްބޮޑު ދެރަށް. ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވާނެ. މާލެ ނޫން އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންވާ އެތައްބަޔަކަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު ފަސޭހައެއް. ތިނަދޫ އަކީ މިހާރު ކަށީގެ ބަލިތަކަށް ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަށެއް. ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލާއެކު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަ

11 September 2020

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާއި ތިނަދޫ ނޯޓު ފޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަން ލިޔުނަކަސް އަޅައި ނުހުޅުވަނީހެއް އަތްޖެހިއަސް ވާނެކަމެއް ނޯންނާނެ. އަތްޖަހަންވާނީ ސާލިހު ހުޅުވީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރަންވީއޭ

11 September 2020

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ދޭ ކޮންޓްރެކްޓަށް އެމްޓީސީސީން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަމެން ދެކެމޭ އެމްޓީސީސީން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ދެން ބިނާ ކުރާ ބޮޑެތި ބިލްޑިންގްސް ތައް ޚާއްސަ ކޮށް ސަރުކާރުގެ އިމާރާތް ތައް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޝަރަފު ލިބިގަންނަން އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަށް ބޭންކްސް ތަކުން ލޯން ނަގައިގެން ސަރުކާރުގެ އިމާރާތް ތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ކުރެވޭނަމަ އެމްޓީސީސީ އަށް އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް މަމެންނަށް ނޭގެއޭ އެކަން

The name is already taken The name is available. Register?

މެކުސް

11 September 2020

ހެލްތު އޮތީ މެކުހަށް ޖަހާފައި. އެހެންވީމަވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނޮޅާލަން އެކި ފަރާތް ފަރާތުން ފޮނުވާ ހަމަލާ ގިނަވޭ..

The name is already taken The name is available. Register?

ދަގަންފާނު

11 September 2020

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާ ގދ. ތިނަދޫ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރަބަރު

11 September 2020

އަހަރުމެނަށް ތި ކިޔާ ސިޓީއަކުން ވާކަމެއްނެތް. ހެޔޮ. ކިޔާބަޔަކުކިޔާ ވަކިވަރަކަށް އާބާދީ ބޮޑުވުމުން ކިޔާ އެއްޗެއް ތިއީ. ތިކަމުގައި ސިޓީތަކުގައި ހުންނަ އެހެން ކަންކަމަށް ބަލާނަމަ މާލެ ފިޔަވައި މި ރާއްޖޭގަ ސިޓީއެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު

11 September 2020

މިސަރުކަރުން ދިނީ ހުސްސިޓީ އުރައެއް ޔާ މިނު އެކަން ނުކުރީ އެވަރައް ގާނޫނުން ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ކަންކަން ނިން މާ ނުލެވޭތީ މަގުތަކުގަ ތާރުއަޅާ ނުނި މޭތީ އެއާޕޯޓު ފުރިހަ މަނުވާތީ ހޮސްޕިޓާ ކުޑަވެ ހިދު މަތްދޭނެ ޑޮކްޓަރަކު ނުލިބޭތީ ތައުލީ މު ދައްކަ މުން ރިސޯޓެއް ނެތީތީ ކުޅިޔައް ބަލައިގެން ވާކަ މެއްނޫން އެއީ މިހާރު ވިސްނިއްޖެ

The name is already taken The name is available. Register?

ވާވައުދު

11 September 2020

ރައީސް އިބްރާހީމް ހއ ދިެްދޫގަ އަޅަން ވަޢުދުވީ ޓާޝަރީ ހަސްފަތާލެއް އެކަމަކު ހަމަ ހަރާން ބުހުތާން ދޮގު ހެދީ ދެން މިހާރު ކިޔަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައި މިއީވެސް ހަމަ ބެޔަސް ނުބެޔަސް ކަހަލަ ވައުދެއް ނޫންބާ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގިނިރާހި 321

11 September 2020

ބުހުތާން ދޮގު ތިހެދުނީ ތިބޭފުޅައަށް އެއްވެސް އިރަކު ރައީސް ވިދާޅުނުވޭ ހއ.ދިއްދޫގައި ޓާސަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާވާހަކައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާޒު

11 September 2020

ހަބީބޫ! އިއްޔެ ހިނގާކަންކަން މިއަދު ހަނދާންނުމުން ވަރަށް ދެރަ. ފުވައްމުލަކަށް ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދިނީ ޔާމީނުގެ ދުވަހު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454