ޚަބަރު / ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީ ގޮތް ވެކްސިނަށް ވިޔަދީގެން ނުވާނެ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީގޮތް ވެކްސިނަށް ވިޔަދީގެން ނުވާނެކަމަށް.---ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން އުޅުނު އިރު ކަން ހިނގި ގޮތަށް، އެ ބަލީގެ ވެކްސިން ގެނައުމުގެ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް މިހާރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

ގައްދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަަރު އަހުމަދު ޒާހިރު، އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމާ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު މަޖިލީހަށް އިއްވެވުމުގެ ކުުރިން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަން މިނިސްޓަރު މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި ނަމަ ވެކްސިންގެ ސުވާލު ކޮށްލެވުނީސް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒާހިރު އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ މިނިސްޓަރު ނަސީމުގެ ޖަވާބެއް ލިޔުމުން ހޯއްދަވަން ކަމަށް ވާތީ ޖަވާބު ފޮނުއްވާފައި އޮތީ ލިޔުމުންނެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ވީ ގޮތް ވެކްސިނަށް ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ވާނީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައަކަށް ކަމަށެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ކުރިން ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި އިރު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ.

އެ މަނިކުފާނު އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ކުރި މަސައްކަތުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުތަކާއި އެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް އަދިވެސް ނުލިބި އޮތް އޮތުމަށެެވެ.

"ވެކްސިންގެ ކަންތައް، ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީ ގޮތަށް ވެ ނުދިއުމަށް މިހާރުއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން އެ ކަމަށް ސަމާލުވެ ތިބެންޖެހޭ. އަދިވެސް ވެންޓިލޭޓަރެއް ރާއްޖެ އަށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެނެވިފައި އޮތީކީ ނޫން. އެގޮތަށް ވެކްސިން އަށް ކަންތައްތައް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައަކަށް އެކަން ވެގެން ދާނެ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ގެންނަން އުޅުނު ވެންޓިލޭޓަރުތަކާ ގުޅިގެން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ބެލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެދިގެންނެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށް، އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭސީސީން އެ މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް ޕީޖީން ނިންމީ އެކަމުގައި ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި ނެތް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެ މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެމްޑީީގެ އިސް މެމްބަރު ނަސީމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވީ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

37 ކޮމެންޓް, 36 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 31%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 69%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފައި

26 November 2020

މި ސަރުކާރުގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ދަނީ ބިލާހަކަށް ވެގެން. ހަމަ ނަނާ ހުވަފެންދުށީމޭ ލަވައަށް މިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް !

The name is already taken The name is available. Register?

ައަފުރާސިޔާބު

25 November 2020

ތިޔަ ބުނާ ވެންޓިލޭޓަރު ހަމަޔަށް ލިބުމަކީ ވުމަށްވުރެ ނުވުން ގާތްކަމެއް. ތަނުގެ މަތިފަޑީގައި ފައިވިއްދާލާފައިތިބީ އަދިވެސް މިނިސްޓަރު ހައްދާލައިގެން ބައި އެޅޭގޮތަށް ކަންކުރާ މީހުން. އެކިއެކި އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންފަރ ހަދައިގެން އެތަންތަނުން ބައި އަޅާ މީހުން. މެޑިކަލް ސާމާނު އެތެރެކުރާ ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި ތަކުގެ ޕޭރޯލް (މުސާރަ) ދޭމީހުންނާއި އާއިލާގެމީހުންނަށް ހިއްސާ ލިބިފައިވާ މީހުން. ކޮވިޑް އަކީ އެބައިމީހުންނަށް ލެއްވި ރަޙްމަތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

4މީ

25 November 2020

މިހާރުމާބިރުބޮޑު

The name is already taken The name is available. Register?

ހޯގުލާ

25 November 2020

ތެދެއް، ވެކްސިން އިންވެސް ބައި އަޅާ ދީފަ ބަހައްޓާ. ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބެނީސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނެރެލާ ގޭ ބަދިގެއިން މީހަކު ގެންގޮސް ބެހެއްޓީ އޭގެއިންވެސް ބައި އަޅަން. މިހާރު ވެންޓިލޭޓަރު ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްވެސް ނެތް. އެ ނުލިބިގެން ސުރުހީއެއް އަޅާލަ ދޭނެ މީހެއްވެސް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

މާންޑް

25 November 2020

ނަސީމް ކަންކަން ނިއްމާތަން ވަރަށްކާރިން ދުށިން. އެއްގޮތަކައްވެސް ގަވާއިދަކަށް ނުބަލާ ހިތައްއެރިބަޔަކު ލައްވާކަންކުރާނީ. ބިލްލިބޭނީ ފަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދު

25 November 2020

ކޮމެންޓް ތަށްވކިޔާލުމުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސިކުނޑި ތަޢައްޔަރު ވެފަ ހުރިވަރު ހާމަވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިލާ

25 November 2020

ހެލޯ މަޖިލިސް... ޕާޓީގެ ބާރުގަދަ އަދި މަޖިލިސް ރައީސްގެ ހިތްޕުޅާވާ ގާތް މިނިސްޓަރެއްވީމަ ޖަވާބު ހޯދަން މިޖެހެނީވެސް ލިޔުމުން ދެއްތޯ!!؟ ބަޔަސްޑް ޑިމޮކްރަސީ...

The name is already taken The name is available. Register?

Mantej Mann

25 November 2020

މިހާރު ތިއުޅޭ ނާޑުން އުޅޭނެ ކޮއްމެވެސް ބަޔަކަށް ރިޝްވަތް ދީގެން ތީގެ ތެރެޔަށް ވަންނަން

The name is already taken The name is available. Register?

މުސްތަފާބެ

25 November 2020

އަމީން ހުރީމަ ވައްކަމެއް ނުކުރެވޭތީ ކެރަފާ އާއިލާ މުނި ކާފައެއް ގެނައީ. އެ ބޭބެ ލޯ ބޯ ކޮށިކަމުން މިހާރު ނޭނގޭނެ އެތައް މިލިއަން ރފ ގެ މެޑިކަލް ކޮރަޕްޝަން ދެ ލޯ ކުރިމަތިން ހިންގިއަސް. ހުރިހާ ޑީލެއް މެންބަރު އަފީފުފަދަ ނަޝީދުގެ ގާތް މީހުންނަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ައަފުރާސިޔާބު

25 November 2020

އަމީނު ކުރި ވައްކަންތައް ފަޅާ އަރައިފިއްޔާ އިތުރު 2 މިނިސްޓަރުންނާއި ނާޑާއި މެޑްޓެކްގެ ޕާޓްނަރުން ކުޅުނު ރޯލްވެސް އެނގިދާނެތީ އެކަން ނުކުރަން އެތިބީ. މިކުންފުނިތައް ގުޅިފައިވަނީ ހެލްތުގެ މުހިންމު ސިވިލް މުވައްޒަފުންނާއި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ. އެއްކޮޅާއި އިދިކޮޅު ވިޔަސް މެންބަރުންނާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުސްތަފާބެ

25 November 2020

ކަލޭގެ ޝައްކު ބައްޔާވެސް ގުޅިފައި އޮތީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮކިފުރާޅު މުޙައްމަދު

25 November 2020

ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީ ގޮތް ވެކްސިނަށް ވިޔަދީގެން ނުވާނެ. ނަސީމްބެ އަމީނަށް ވިޔަދީގެންނުވާނެ. މަނިކުފާނުން މަންޑޭލާއިން މުގާބޭއަށްވިޔަދީގެންވެސްނުވާނެ. މިގައުމު މިނިވަންކަމަކުން އިންޑިޔާގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދިޔަދީގެންވެސްނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސުޕާރީ

25 November 2020

ކިހިނެއް ނަސީމު ބޭނުންވިޔަސް އަމީންއަށް ވާނީ؟ އެ ހިންގުންތެރިކަމާ މުރާލިކަމާ އެ ވިޝަން އެއީ ހާހަކުން އެކަކަށްވެސް އަރާ ހަމަ ނުކުރެވޭ ކަންކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިންޑިޔާަ

25 November 2020

އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ނަޝީދު އެކޮޅު ކޮޅުން ނެއްޓެވިއަސް އޭނާ މަންޑޭލާއަކަށް ނުވާނެ. އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ތާކިހާ އަޅައިގެން ހުރި ހުދުމުހްތާރު މޯދީއެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަންޑާޕޫލްމާ

25 November 2020

މުރާލިކަމުން އެކާލީ ވެންޓިލޭޓަރުތައް. ވަަރަށް މުރާލިވެހިތްވަރުހުރެގެން ވެންޓިލޭޓަރުކެވޭނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

1828

26 November 2020

އިތުރަކަށް ނަޝީދު ދެން މުގާބޭއަކަށް ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454