ޚަބަރު / އިންޒާރު ދިނުން

ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވައިލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސް އޮފީސް: އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

ރައީސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ގޮސް އެ ތަނުގެ ވެރިން ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިސަރުން ކައިރިއަށް ގޮސް، އެތެރޭގައި ތިބި ވެރިން ބޭރަށް ނުކުތުމަށާއި ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މީހާ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހުޅުމާލޭގެ ކޯޓުން މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގޭ ކައިރިއަށް ގޮސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި މައްސަލައެއްގައި ވެސް ދެ މީހަކު ކުރިން ހައްޔަރު ކުރި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާ އަށް ފަހު އެފަދަަ ގޮތަށް ދޭ އިންޒާރުތައް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރެ އެވެ.

23 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 21%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 64%
icon wow icon wow 14%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަރީސް

22 January 2022

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުންދާ މީހުން ހައްޔަރުކޮއްލާއިރަށް ސިކުޑި ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ބަލާ ދޫކޮއްލާ ، އެކަމަކު މީހަކު ޖެއްސުމަށްވެސް ސަރުކާރަށް އެއްޗެއް ބުނެގެން މޮޔައަކަށް ވެ ދޫކޮއްނުލާނެ ، މޮޔަ މީހަކަށްވިއަސް ޖަލަށްލާނެ ،

The name is already taken The name is available. Register?

ހިމާރުލްގައުމު

22 January 2022

ރާއްޖޭގެ ހުޅުޖެހި ބައިގަނޑު ވެރިކަމުގަ އޮތީ. ދެން މާ ބޮޑު ކަމެއްތަ އެއީ އެސޮރު އެހެން ބުންޏަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ގިތެއޮގުޅި

22 January 2022

ރައީސް އޮފީހ ޖެހިގެން ހުރި ތަން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮވާނެ، ބޮލަށް ވެއްޓެންދެން މިތިބެނީ، ނާސިރު ދައުރުގައި އަޅާފައިހުރި، ބިލްޑިންގެއް، ހުރަވީއެއްތޯ ގާޒީއެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ނޭނގޭވާހަކަ

22 January 2022

ނާޞިރު އެޅި ތަންތަނެއް ނޫން. މައުމޫން އެޅި ތަންތަން. ހުރަވީ ބިލްޑިންގއާއި ވެލާނާ ބިންލްޑިންގ އާއި ޣާޒީ ބިލްޑިންގއާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒަކީ މައުމޫން އެޅި ތަންތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ށސސ1

22 January 2022

މޫނުބުރުގާ ވަހަކަަ ދައްކާތީ ޑްރާމާކުޅުނީދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

8 ފެބްރުވަރީގެ ބޮޑުހުޅު،

22 January 2022

ތިވާނީ ސިކުނޑި ހަަމަނުޖެހޭ މޮޔައަކަށް، 8 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ހުޅު ޖެހި މީހުންނަކީވެސް އެފަދަ ބައެއް ނޫންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

7 ފެބްރުއަރީގެ ބޮޑުބަގާވާތް

22 January 2022

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ގަ ސިފައިގެއަށް ހަމަލާދީ ފުލުސްއޮފީހުގެ ތަކެތި ފުނޑާލީވެސް އެފަދަބައެއް ނޫންތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޣޮޅި

22 January 2022

ތިވެދާނެ ޖަލަށްބުކިން ހަދާލާ ހިތުން ކުރިކަމަކަށް، މާދަމާ ތިމީހާ ވާނީ ސިކުނޑީގައި މައްސަލައެއް ހުންން މީހަކަށް ކަންނޭނގެ! ޕިސް ޕިސް ޕިސް…

The name is already taken The name is available. Register?

އައްބެ

22 January 2022

ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލަން ބުނާމީހާއަކީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހަކަށް ނުވޭބާ? މިސްކިތް ނަޖިސްކުރާ މީހާއާއި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހާ ވަނީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހަކަށް އަދި އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރެވެނީވެސް ވަރަށް ދުވަހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ތަކުރުބޭ

21 January 2022

މިއީ ސަމާސާއެއްކަމަށް ވިއަސް ޖެއްސުމަކަށްވިއަސް ސީރިއަސް އަދަބުތަކެއް ދޭންޖެހޭކަމެއް. މީނަގެ އަތުގައި އޮތީކޯޗެއްތޯ ނެތީ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ފަހަތުގައިހުރީ ކާކުތޯ ހަކުރުބޯ މީހެއްތޯ ފިލިން ފިއްޔަށް ބަލަންޖެހޭ. ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުން ހޮވާ މަތިކޮށްފަ ހުރިވެރިއަކާއި އޭނަގެ އޮފީސް ގޮއްވާލަން އުޅުމުގެ ކުށަށް، އަދަބު ދެވެންޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނޫރާ

21 January 2022

ކޮމެންޓެއް ލިޔަންވެސް ނުކުރޭރެ މަބުނަން އޮތް އެތި ބުނެފިޔާ މަވެސް ހައްޔަރު ނުކުރާނެކަމެއް ނޭގެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭސްކުރޭ

22 January 2022

ތިވަރު ވާއިރުވެސް ބޮލަށް ބޭސް ކުރަން ދާކަށް ނުވޭތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ދިއްދޫމީހާ

21 January 2022

ކުރިން އަހަރެމެން ގޮއްވާލާނެ ވާހަކަ ބުނީމަ ވަރަށް އުފާވޭ އެއީ ފަރު ގޮއްވާލާނެ ވާހަކަ، ފަރު ގޮއްވާލީމަ އޮޑިދޯނި ފަހަރު ގެންގުޅެން ފަސޭހަވީމަ، އެކަމް މިހާރު މިގޮއްވާ ގޮވުން ކަމަކު ނުދޭ، އެއްވެސް އިންސިޔަކަށް އަނިޔާވާ ގޮތައް އަދި ބިރު އުފެދޭ ގޮތައް ގޮއްވާ ގޮއްވާލުން ބަލާނުގަންނަ….

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454