ރިޕޯޓް / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

ކުރިމަތި ނުލިޔަސް ވޯޓު އޮފިޝަލުންނަށް! މެޖޯރިޓީ ފޮށީގައި ޕީޕީއެމް؟!

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މީހަކު ވޯޓު ލުމަށް އޮފިޝަލުންގެ މޭޒުކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން: މި އިންތިޚާބުގެ އޮފިޝަލުން ނެގި ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރޭ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހއ. އަތޮޅުގެ [ނަން އުނިކޮށްފައި] ރަށަކުން ފަށާނަމެވެ؛ މި މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު އޮފިޝަލަކަށް ވާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލުމުން، އެ ރަށުން ވެސް ޝައުގުވެރިވި ބަޔަކު ފޯމު ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަަމަކު އިލެކްޝަންސުން ގަބޫލުކުރާ ޝަރުތު ހަމަނުވާތީވެ، އޮފިޝަލަކަށް ވާން އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވެސް ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އެ ރަށުގެ ވޯޓު ފޮށީގައި ތިބޭ ހަތް އޮފިޝަލުން އިއުލާންކުރިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ތިބީ ކުރިމަތި ވެސް ނުލާ ބައެކެވެ.

މިވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ އެ އެންމެންނަކީ ވެސް ވެރިކަން ކުރާ، ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުން ކަމެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކާއި ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި އެ މީހުން އުޅޭ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ.

"ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނާއި ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުން. ކުރިން ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނޭ މީހުން މިހާރު ދަފްތަރުން އުނިކޮށްފައި އޮފިޝަލުންނަށް ނަގާފައި އެ ވަނީ. އަމިއްލަ އަކަށް ފޯމެއް ހުށަނާޅާ. ވޯޓު އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަޖެއްސިކަން އެ މީހުންނަށް އެނގުނީ ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހުން ގުޅާފައި ބުނީމަ،" ހއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިނތިްހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލި ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މިއީ، އެންމެ ރަށެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު މި މިސާލު ދެއްކިދާނެ އެތައް ރަށެއްގެ މައުލޫމާތު "މިހާރު" އަށް އެކި މީހުން ހިއްސާކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ކުރިމަތި ނުލާ އެތައް ބަޔަކު އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ނެގުމެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާލޭގެ ބައެއް ފޮށިތަކާއި ރ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި 6-12 ދެމެދުގެ އޮފިޝަލުން ތިބޭއިރު ގިނަ ފޮށިތަކުގައި އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޕީޕީއެމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންނެވެ.

މިއީ، އެތައް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ވޯޓު އޮފިޝަލުންނަށް ވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޝަރުތު ކަނޑައެޅި އެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހަކު އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ނުނަގާނެ ކަމެވެ. މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ބަހައްޓާ 470 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ފޮށީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ވާން ހުޅުވާލުމުން 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން، 3،700 އޮފިޝަލުން ނެގީ، އެ ކޮމިޝަނުން ބުނިގޮތުގައި، ކޮންމެ މީހަކާ ވަކިވަކިން އިންޓަވިއުކޮށްގެންނެވެ. އެހެންކަމުން، އަމިއްލަ އަށް ފޯމު ހުށަނާޅާ ބަޔަކު އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ތިބުމަކީ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، ވޯޓު އޮފިޝަލުންގެ ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަކުންނެވެ.

"އެ ލިސްޓާ އެއްގޮތަށް އޮފިޝަލުން ނަގާފައި ވަނީ. ގާތްގަނޑަކަށް 95 ޕަސެންޓު އޮފިޝަލުންނަކީ ޕީޕީއެމްގެ މީހުން. ހެކި އެބަހުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި. އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓް ކުރުމަށް ފަހު، ކެމްޕޭން އޮފީހުން ގުޅާފައި ބުނަނީ މިވެނި ފޮއްޓެއްގައި ހުންނަ ގޮތަށް ނަން ދީފީމޭ،" މި މައްސަލައިގައި އީސީ އަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒު ކުރައްވައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޑިގްރީ އޮންނަ، ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ނޫޅޭ ސިވިލް ސާވިސްގެ މީހުން ކުރިމަތިލީމަ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން އެ ތިބީ ހަމަޖައްސާފައި. ކިތަންމެ އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް މިކަންކަމެއް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ."

އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، އެއީ ވެސް ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފަހިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރަނީ، ޕީޕީއެމާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ އަދިވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވަ އެވެ.

ކުރީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށިތައް ކައިރީގައި ތިބެނީ ރަށްރަށުގެ ވެސް އިސް މީހުންނެވެ. މިސާލަކަށް ސިވިލް ސާވިސްގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހިންގުންތެރިންނެވެ. އެ މީހުންނާ މެދު އާންމުންގެ އިތުރުބާރު އޮވެ އެވެ.

މެޖޯރިޓީ އޮފިޝަލުން ޕީޕީއެމް، އިއްތިފާގެއް؟

ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންނާ އިންޓަވިއުކޮށްގެން، އޮފިޝަލުން ނެގި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނާއިރު، ގިނަ ފޮށިތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ނެގުނީ އިއްތިފާގަކުން ހެއްޔެވެ؟ ކުރިމަތި ނުލާ ބަޔަކު އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަޖެއްސުނީ ކޮން ތަނަކުން ހުށަހެޅި ފޯމުތަކަކުން ނުވަތަ ކޮން ލިސްޓަކަށް ބަލައިގެން ހެއްޔެވެ؟

މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު، ދެއްވަން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ފެއްޓެވީ، ކުރިމަތި ނުލާ ބަޔަކު އޮފިޝަލުންނަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ތަކުރާރުކޮށް ދޮގު ކުރައްވަމުންނެވެ.

"ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ، އަދި އިންޓަވިއު ނުކޮށް އެއްވެސް އޮފިޝަލަކު ނަގާފައެއް ނުވާނެ. މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް އޮފިޝަލުން ނެގި ކަމަށް ފަތުރަނީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާ އާއި އެހީތެރިންނަށް އޮފިޝަލުން ނެގީ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަކުން ފޮނުވި ލިސްޓަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކުރި ތުހުމަތު ވެސް އަކްރަމް ދޮގުކުރެއްވި އެވެ.

އެކަމަކު، އެއް ފޮއްޓެއްގައި ހުރިހާ އޮފިޝަލުން ނުވަތަ މެޖޯރިޓީ އޮފިޝަލުން ޕީޕީއެމަށް ތާއީދުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނު ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އަކްރަމް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. ގަސްތުގައި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން ވިދާޅުވީ ވޯޓު އޮފިޝަލުންނަށް ވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ނޫޅެވޭނެ ކަން އެ މީހުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އޮފިޝަލަކަށް ވުމަށް ފަހު، ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އުޅޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއާއެކު، ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް ވޯޓު އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ނަގާފައިވާ ނަމަ ހެއްކާ އެކު އިލެކްޝަންސަށް ހުށަހަޅުއްވާ. އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން،" އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންކަމުން ދެން އޮތް ހައްލަކީ، މި މައްސަލައިގައި ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަހަތުން ދުވުން ހެއްޔެވެ؟ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ގިނަ ނިންމުންތަކެއް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި އެވެ. ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުން ފަދަ ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އެތައް ބަޔަކަށް ގެއްލޭ ގޮތަށް ނިންމި ބައެއް ނިންމުންތައް ބަދަލުކުރަން ކޮމިޝަނަށް މަޖުބޫރުވީ ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރާ ހެދި އެވެ.

މިފަހަރު ފެންމަތި މިވީ ވެސް ކުޑަ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކޮމިޝަނެއް، ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުވެފައިވާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭނެ އިތުރު މައްސަލައެކެވެ. ކުރިމަތި ނުލާ ބަޔަކު އޮފިޝަލުންނަށް ވި ގޮތަކާއި އޮފިޝަލުން ނެގުމުގައި ގިނަ ފޮށިތަކަށް "އިއްތިފާގަކުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފިޝަލުން" ނެގުނު ސަބަބު ބަލައި ހައްލު ހޯދަން ޖެހެ އެވެ. އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާ މެދު އުފައްދާ ސުވާލުތައް މަދުކުރުމަށެވެ.

88 ކޮމެންޓް, 306 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 15%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 83%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޙިންޓް

17 September 2018

ކޮނމެ ބަޔަކު ތިއްބަސް އެ ބަޔަކަށްވެސް އިގޭނެ ގާނޫނާ ހިލާފް ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އަދަބު ލިބޭނެކަން. އޭރުން އެމީހުންނަށއކަން ހުރިހާ ރޯޅިއެއް އަންނާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އޮފިށަލުން އެކަނިތަ؟

09 September 2018

ތީ އަދި އިންތިޙާބުގެ އޮފިޝަލުންގެ ވާހަކަ. ސަރުކާރުވިޔަސް ސިވިލް ސާވިސް ވިޔަސް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ވިޔަސް ވަޒީފާ ދެނީވެސް އިންޓަވިއު އަށް ގުޅަނީވެސް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރަނީވެސް އެރަށެއްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަދި ކައުންސިލަރު ގެ ފޯނަށް އަންނަ އެސްއެމްއެސް އަކުން އެމީހުން އިޙްތިޔާރު ކުރާ ބަޔަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮގުވާހަކަ ނުދައްކާ

09 September 2018

24/7 އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ މަސައްކތުގަ އުޅޭ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ މިހުންނޭދޯ؟ އެކަހަލަ ބައިވަރު މިހުންވެސް އެބތިބި.

The name is already taken The name is available. Register?

ާަމާމިގިލީ މުހައްްމަދު

07 September 2018

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި 6 އިންތިހާބުގައިވެސް ބައިވެރިވިން، ކިޔަވައިގެން ހުރި ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަމަކު މިފަހަރަކު ނުލިބޭ، ކޮންމެވެސް ގެއްކުންނޯ މިފަހަރު ފޯރމްތައް ދިނި

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާ

07 September 2018

2008 ގެ އިންތިހާބުން ފެށިގެން ވޭތިވެދިޔަ ހުރިހާ އިންތިހާބެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މީހަކީމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ފަހަރު ނުހޮވުނެވެ. ފޯުމުވެސް ލީމެވެ. އޮފީހުން ފޮނުވި ލިސްޓްގައި ނެތީތާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމާ

07 September 2018

މަވެސް ތިޔަށް ލީން. ޑިގްރީ ހަދާފަ ކުރީ އިންތިޙާބުގައި މަސައްކަތްކޮށް އެކްސްޕީރިއެންސްހުރި އިރުވެސް ނުހޮވުނު. އެކަމަކު އޮފީހުގައުޅޭ އެކްސްޕީރިއެންސް ނެތް ޑިގްރީ ނުހަދަ ތިބި މަގޭ ވަރަށް ގާތް ދެރައްޓެހިންނަށް ލިބުން. އެމީހުން އެެއީ ކުރީގަ ހަމަޔަގީނުންވެސް ޕީޕީއެމް ދަފްތަރުގަ ތިބި މީހުން. މިހާރުހެދި އެއްޗެއްނޭންގެ. އިއްޔެ ބުނި މިއައީ ޓްރެއިނިން އަށް ގޮއްސައޭ.އަބަދު ޕާޓީ ކަންކަމުގަ އުޅޭނި. ދެންފަހެ ބޮޑުވަރެއްނު މީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފެނަކަ

07 September 2018

ފިއްލަދޫގަ 7 އޮފިސަލުން ތެރެއިން މެއިލްއެއް ކޮއްލަން އެނގެނީވެސް ނަމްބަރު ދޫކުރާ މީހާއަށް އެކަނި.. އިލެކްސަނުގަ ދުވަހަކުވެސް ނޫޅެ 6 މީހުން ހޮވީ އެތައް ދުވަހަކު އިންތިހާބުގައި އުޅެފައިތިބި 11 މީހުން ބާކީ ކޮއްލާފަ.. ހެޔޮނުވާނެ މިހާ ހަރާންކޯރުވާން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޓުރޫ

07 September 2018

ކަންއޮތްގޮތަށް ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްއެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްފަ މިބުނީ. ޢަޅުގަނޑަކީ މާސްޓާރސް ޑިގްރީ ހަދައިގެން ހުރި މީހެއް.އެކަމް ނުހޮވުނު. ޢެކަމަކު އަޅުގަނޑު ދަންނަ ޕޕމ ގެ އެކްޓިވެސްޓެއް ކައިރީ އަހާލީމަ ބުނީ ޕާރޓީ ފަރާތުން ލާނެއޯ. މީމިކަން އޮންގޮތްތައް؟ އެކަން އެނގުން ޓައިމް ވޭސްޓް ކޮށްފަ ހުރިހާ ސެޓްފިކޭޓް ތައް ހިފައިގެން ނުވެސް ދާނަން. ޢަދި އިންޓަވިޔުކުރަން ގުޅާފަވެސް ކޮން ޕާޓީ އެއްގަތޯ އުޅެނީ އަހާ. ޥަޓް އަ ޖޯކިން ސިސްޓެމް

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނޑު ހަސަނު

07 September 2018

އެހެންވީމާ ވޯޓް ގުނަމުންދާއިރު އޮބްޒާވަރުންނަށް އެންމެ ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެންނާނީ އޮފިޝަލުންގެ މޫނުންތާއެވެ. ހިތްނޭދޭ ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަމުން ދާއިރު ހިތަށްކުރާ އަސަރު އެންމެބޮޑަށް ފާޅުވާނީ މޫނުންތާއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުތާ

07 September 2018

ލަދުހަޔާތް ކެނޑުނީމަ ނުކުރާކަށް ކަމެއް ނޯންނާނެ، ހެއްކާއެކު ރިޕޯޓުކުރިއަށް އެއްވެސްކަމެއްނުވާނެ ކަން ޔަގީން، ކޮންމެހެން ރިޕޯޓު ކުރާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެންވެސ ބެލެވެންޖެހޭނެ އިންސާފުން ކަންކުރާނަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454