ޚިޔާލު / ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް

މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

ޒީބާ (ކ) އައްފާން (މ) އަދި މެރާކީގެ ބަރިސްޓާ އިން މަސައްކަތުގައި: ކެއްކުމުގެ ލޯބީގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވި ޒުވާނުންނާއި ވެއިޓަރުކަން ކުރަން ޖެހިލުން ނުވި ޒުވާނުން.

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

މިފަހުން ހުޅުވި ކެފޭތައް ގައިމުގެ ވެސް އަޅުގަނޑު ހެއްވާލައިފި އެވެ. އެ ތަންތަނުގެ ކޮންސެޕްޓާއި ރަހަތައް މުޅިން ތަފާތެވެ. މިއިން ތަނަކަށް ވަދެލީމާ ކުރެވޭނީ ދައުވަތަކަށް ގެއަކަށް ގޮސްގެން އުޅޭ ކަމުގެ އިހުސާސެވެ. ލިބެން ހުންނާނީ މާލެ އިން މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނެތް ކަހަލަ ބާވަތްތަކެކެވެ. މިކަހަލަ ހައެއްކަ ކެފޭ އެއްފަހަރާ އައިސް މި ތައާރަފްވީ ޓްރެންޑެކެވެ. މީގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކަމުގެ ލޯބީގައި މި ވިޔަފާރި އަށް ނުކުތް ޒުވާނުންތަކެކެވެ. މި ކެފޭތަކުގެ ކައްކާއިންނަކީ އެ ތަންތަނުގެ ވެރިންނެވެ. އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދޭ ވެއިޓަރުންނަކީ ވެސް ދިވެހި ޒުވާނުންނެވެ. ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ!

މާލޭގައި މިހާތަނަށް އޮތީ ދެ ގޮތެކެވެ؛ ފެންވަރު މަތި ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ދިޔުން ނުވަތަ އާދައިގެ ތަނަކުން ނާސިގޮރެންއެއް ކަހަލަ އާއްމު އެއްޗެއް ކާލުމެވެ. އެއީ މާޒީ ކަމަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. ތަފާތު އެއްޗެއް ކާ ހިތްވެއްޖެއްޔާ ނުވަތަ ތަފާތު ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ދާނެ ތަންތަން މިހާރު އެބަހުއްޓެވެ. މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސް އެވެ. ތައިމް ބިސްޓްރޯ އެންޑް ޕްރެސެރީ އެވެ. ޒީބާސް ޑެލީ އެންޑް ކެފޭ އެވެ. ދަ ގޯޓްފިޝް ކެފޭ އެންޑް ބިސްޓްރޯ އެވެ. ދަ ސިވިލް ކޮފީ ސޮސައިޓީ އެވެ. މި ނޫން ތަންތަން ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ.

ނަންތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. މި ތަންތަން ޑިޒައިންކޮށް ހަދާފައި ހުރީ ވެސް ވަރަށް ތަފާތުކޮށެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ އަޅުގަނޑަށް މުހިއްމީ ވިއްކާ އެއްޗެއްސާއި ދޭ ހިދުމަތާއި އެކަން ކުރާ މީހުންނެވެ. މުޅިން ތަފާތެވެ. މެނޫ ކުޑަ އެވެ. ޒީބާގެ ސިނަމަން ރޯލް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް އިން ފެށިގެން ތައިމްގެ ވަޅޯމަސް ސްޕެގެޓީ އާއި ގޯޓްފިޝްގެ މީޓްލޯފް އާއި މެރާކީގެ ޚާއްސަ ކޮފީ އާއި ރެޑް ވެލްވެޓް ލާޓޭއާ ހަމައަށް، ލިބެން ހުރީ އެ ތަނެއްގެ ހާއްސަ ބާވަތްތަކެވެ. ވަރަށް ލޯތްބާ އެކު އެ އެއްޗެހި އުފެއްދީ ތަނުގެ ވެރިންނެވެ. ވިއްސާއި ތިރީހުގެ އަހަރުތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނެވެ. އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނުކުތް ޒުވާނުންނެވެ. އެހާމެ ލޯބިން އެ އެއްޗެހި މޭޒުމައްޗަށް ގެނެސްދެނީ ވެސް (ގިނަ ތަންތަނުގައި) ދިވެހިންނެވެ. ސްކޫލް ނިންމާލި ގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުކުތް "ކުދިން"ނެވެ.

މި ތަންތަން ހުޅުވި ޒުވާނުންނަށް ސާބަހެވެ! އެ މީހުންގެ ސިކުނޑީގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނޫނެވެ. ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއް ނިކަން ގަޔާވެގެން ކުރަމުން ނަފާ ހޯދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމެވެ. އެ އެންމެންގެ ވެސް އެއްގޮތް އެއް ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ކެއްކުމުގެ ލޯތްބެވެ.

އައްފާން ތައިމްގައި ޖޫސް ތައްޔާރުކުރާ އިރު އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ބަލަހައްޓައިގެން: ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސްގެ ޑިގްރީއެއް އޮތަސް މިހާރު އުޅެނީ ކެއްކުމުގެ ކޯހެއްގައި.--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

މިސާލަކަށް ތައިމްގެ އައްފާން އަބްދުﷲ ދީދީ ނަގަމާ ހިނގާށެވެ! މަންމަ ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަ އިރަށް ސިއްރުސިއްރުން ބަދިގެއަށް ވަދެ ބިސްގަނޑު އަޅަން އުޅުނު ޅަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކައްކަން ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ކިޔަވަން އިންޑިއާ އަށް ދިޔަ ހިސާބުން މިނިވަންކަން ލިބުމާ އެކު ކައްކާފައި މީހުންނަށް ރަހަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނަށް ކެއުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން، ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އަދި އިކޮނޮމިކްސް އިން ހޯދި ޑިގްރީ ބާއްވާފައި، އައްފާން ބޭނުންވީ ކައްކާ މީހަކަށް ވާށެވެ. ރާއްޖެ އައިސް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގައި ކަލިނަރީ އާޓްސް ކިޔަވަން ފެށި އެވެ. ރައްޓެއްސަކާ އެކު ތައިމް ހުޅުވައި، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު އޭނާ ފައްކާކުރި ރެސިޕީތައް ތައާރަފްކޮށް އެ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން މުވައްޒަފުންނަށް ދަސްކޮށްދޭން ދެ މަސް ދުވަސް ބަދިގޭގައި ހޭދަކުރި އެވެ. އޭނާ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އާ ޑިޝްތައް މެނޫ އަށް އިތުރުކުރަމުންނެވެ.

އައިޝަތު ޒީބާ ސައީދުގެ ވާހަކަ ވެސް އޮތީ ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވަޒީފާއެއްގައި 13 އަހަރު އުޅެމުން އެއްކުރި ފައިސާ އިން މި މަންމަ އަމިއްލަ ގޭގައި ކުޑަކުޑަ ކެފޭއެއް ހުޅުވީ އާއިލާ މީހުންނާއި ރައްޓެހިން ތައުރީފް އޮއްސަމުންދިޔަ އޭނާގެ ކެއުންތައް އެންމެންނާ ހިއްސާކުރާށެވެ. ޒީބާސްގައި ލިބެން ހުރީ އެ ރެސިޕީތަކެވެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ގަންނަން ބާޒާރަށް ދާނީ ސީދާ ޒީބާ ނުވަތަ އޭނާގެ ފިރިމީހާ އެވެ. އެ ތަނުގެ ވައިޓް ފިޝް ޑިޝްތަކަށް ބޭނުންވާ ކުރު މަސް ތާޒާކަންމަތީގައި ގެންނަނީ ޒީބާގެ ބައްޕަގެ ރަށް ތ. ބުރުނީންނެވެ. ޚިދުމަތް އެ ދެނީ އެހާ ވެސް ޕާސަނަލް ލެވެލްއެއްގަ އެވެ.

ޒީބާ ކަސްޓަމަރުންތަކަކަށް ހިދުމަތްކުރަނީ: ކުރީގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި މިހާރު ހުރީ މި ކަމަށް ހުސްވެގެން.--ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

ގޯޓްފިޝް އަށް ބެލިޔަސް، ހަމައެކަނި ނަމުގެ އާދަޔާޚިލާފުކަން ފާހަގަކޮށްލާފައި ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެ ތަނުގެ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ތަފާތުކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް އިހަށް ބާއްވާފައި ހެޑް ޝެފް އަފްޝަން އަޝްފާގާއި އޭނާގެ ޕާޓްނަރު އަކްމަލް ޝަހީދުގެ އުމުރު އަޑުއަހާލާށެވެ. ސައްބީސް އަހަރާއި 24 އަހަރެވެ. ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު ބައްދަލުވި ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. އޭރުއްސުރެ އެ މީހުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ފަސް އަހަރު ފަހުން މި އޮތީ ހަގީގަތަކަށް ހަދާފަ އެވެ. އިތުރަށް ކިޔަވަން އެކަކު ސްރީ ލަންކާގައި، އަނެކަކު ނިއު ޒީލެންޑުގައި ހުރެގެން ހުރިހާ ކަމެއް ރާވައި ކެފޭ ހުޅުވަން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން ރާއްޖެ އައިސް ގޯޓްފިޝް ހުޅުވީ ލޯނެއް ނަގައިގެންނެވެ. މިހާރު ދެ ޒުވާނުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް އެ ހޭދަކުރަނީ ގޯޓްފިޝް ހިންގާށެވެ.

މެރާކީއަކީ ރަހަ މީރު، ތަފާތު ކޮފީއެއް ހޯދަން މަބްރޫކް އަޒީޒް ފެށި ދިގު ދަތުރެއްގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލެވެ. ތައިލެންޑުގައި ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު ގޭގައި އަމިއްލަ އަށް ކޮފީ ރޯސްޓްކޮށް އެކްސްޕެރިމެންޓްކުރަމުން ގޮސް އެކަން ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށް އެންމެ ފަހުން ކޯސް ވެސް ހަދައިގެން އައިސް މާލޭގައި ކެފޭއެއް ހުޅުވީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގަ އެވެ.

މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގައި ޒުވާން މުވައްޒަފަކު ކޮފީ ރޯސްޓްކުރަނީ.--ފޮޓޯ: މެރާކީ

ކޮފީގެ ވާހަކަ މަބްރޫކް ކިޔައިދެނީ އާދަޔާޚިލާފު ޝައުގުވެރިކަމަކާ އެކީގަ އެވެ. ކޮފީ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ހަނާކޮށްފައިކަމާއި އޭގެ އަސްލު ގޮތުގައި ކޮފީ ހުންނަނީ ފެހި ކުލައިގައިކަން މަބްރޫކް އަޅުގަނޑަށް ބުނެދިނެވެ. އޭނާގެ ކެފޭގައި ކޮފީ ތައްޔާރުކުރަނީ ތާޒާކަންމަތީގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ގެނެސް، ހަމަ އެ ތަނުގައި ހަނާކޮށްފަ އެވެ. މެރާކީ ހުންނަ މަގުން ދާ އިރު އެ ދުވާ މީރު ވަހަކީ އެއީ އެވެ. އެ ތަނަށް ވަންނަ އިރު ބޮޑު މެޝިނަކުން ކޮފީ ރޯސްޓްކުރާ މަންޒަރު ފެންނާނެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކެފޭ އެވެ.

މެރާކީގެ ދެވަނަ ތަފާތަކީ، އެ ތަނުން ލިބޭ ކޮފީ އައީ ކޮން ތާކުން ކިހިނެއްކަން އެ ބޯ މީހާ އަށް އެނގުމެވެ. ކޮފީ ހައްދާ ދަނޑުވެރިޔާގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަކީ 28 އަހަރުގެ މަބްރޫކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދެން އޭނާ އަށް އެންމެ މުހިއްމީ މުޅިން ވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުމެވެ. މެރާކީގެ ޅަ ޒުވާނުންކޮޅު ޝައުގުވެރިކަމާއި އިތުބާރާ އެކު މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އެ އުޅޭ ގޮތް ފެނިފައި އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ފުރިގެން ބަންޑުންވެ އެވެ.

މި އެންމެންނަށް ސާބަހާއި ޝުކުރެވެ. ނިކަން ވިސްނާލާށެވެ! މާލޭގެ ކެފޭއަކުން ޒުވާން އަންހެން ވެއިޓަރަކު މަރުހަބާ ކީމާ ހައިރާނެއް ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ގޯޓްފިޝް އާއި މެރާކީ އާއި ޒީބާސް އިން އެ ފެންނަނީ އެ މަންޒަރެވެ.

ބައެއް ދިވެހިންނަށް "ހަޑި" މަސައްކަތެއްގައި މި މީހުން މި ދައްކަނީ ވަރަށް މުހިއްމު ނަމޫނާއެކެވެ. ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކައްކާފައި ކާން ދޭ އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ކެރިގެން ނުކުމެ، މި ޒުވާނުން މި ވަނީ ދިވެހިންގެ އެ ވިސްނުމަށް ގޮންޖަހާފަ އެވެ.

44 ކޮމެންޓް, 492 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 95%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޕްރެސަރީ

12 September 2016

ޕްރެސަރީ އަކީ ކޯއްޗެއް ކަމެއް ލިޔުން ކިޔާނިމުނުއިރު ވެސް ނޭގުނު....

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން އިކްލީލް އަލް އައްޑޫވީ

11 September 2016

އެންމެދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ ކޭޓަރިންގގެ ދާއިރާއިން ބަންގާޅީންގެ އަސަރުއެއްކޮށް ކެނޑިފައިވާ ދުވަހެއް،ޤަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ރާއްޖޭގެ ކޭޓަރިންގ ދާއިރާގެ 90 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލް އޮތީ ބިދޭސީންގެ އަތުގަ ޚާއްސަކޮށް ބަންގާޅިންގެ އަތުގަ،މިހާރުގެ ނިއުސް ޓީމްގެ ކިބައިން ވަރަށް އާދޭހާއި އެކީ އެދޭ އެދުމަކީ،ބޭރު މީހުންގެ މައްސަލަ ޚާއްސަކޮށް ބަންގާޅިންގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޚިދްމަތެއްގެ ދާއިރާގައި އެވެރިންގެ ނުފޫޒު ހުރި ގޮތުގެ ތަހުޤީޤީ ރިޕޯޓެއް ގެނެސްދިނުމެވެ.މިކަމަށް މިއެދުނީ މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިިއްޖެނަމަ ފަހުން ވަރަށްވެސް ހިތި ނަތީޖާތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނޭކަމަކަށް ވުމާއިއެކު،ރާއްޖޭގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތައް މިކަމުގައި ޢާފިލުވެފައި ވާތީވެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަދޫދު

11 September 2016

ދިވެހީން ދެކެމުން އައީ ވެއިޓަރުންނަކީ ވަރަށް ދަށް ބައެއް ކަމައް... ނަމަވެސް މިއީވެސް ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ވަޒީފާއެއް... ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާނގަވެސް ވެއިޓަރުންނަކީ އެތަނަށްދާ ކަސްޓަމަރުން އިޙްތިރާމް ކުރާބައެއް... އަހަރުމެން ދިވެހިންނަށް ވެއިޓަރުން ކީމަ ކަމުނުދަނީ... ފްލައިޓް ކުރޫންނަކީވެސް ހަމަ ވެއިޓަރުން.... މިތަންތަނުގެ ލޮކޭޝަން ބުނެދީފަ ހުރިނަމަ ދޯ... ކޮންމެއަކަސް ޢާސިޔަތު މި ދިވެހި ދަރިންކޮޅު ޙަލާލު ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހާމަކޮށްދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ

The name is already taken The name is available. Register?

ފަރާޒް ޢަލީ

10 September 2016

މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކިޔާލި ލިޔުމެއް ، މިލިޔުން ލިޔެފައި މިވަނީ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން ލިޔަންވާ ގޮތަށް ، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަކީ މިއީ ، މިވާހަކަ އެބަޖެހޭ ދައްކަން ، ދިވެހިންގެ އަތުން ގެއްލިފައިވާ ވަޒީފާތައް އަނބުރާ ދިވެހިން ެބަޖެހޭ ހޯދަން އެކަމަށް ހިތްވަރު ދޭން އެބަޖެހޭ ..ސާބަސް ހަމަ ސާބަސް

The name is already taken The name is available. Register?

ވެނީސް

11 September 2016

ސަޅި ވާންނު، އާސިޔަތު ވިއްޔަ! ދެރައީ އާސިޔަތުގެ ލިޔުން ކިޔާލަން މިހާރު ލިބެނީ ވަރަށް މަދުން.

The name is already taken The name is available. Register?

އޯލްޑް

10 September 2016

މަރުހަބާ އައްފާން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސައްޕު

10 September 2016

މި ކެފޭތަކާ އަދި ވެސް މިފަދަ ތަންތަނުން މަގުމަތީގައި ގިނަވެގެން، ކިޔަވައިގެންތިއްބަސް މަންމަ ބައްޕަ ދިނީތީ ކައިބޮއެ އެމީހުންދޭ ފައިސާއިން ކޮފީތަކަށް އަރާ އެހެންވެސް ބޭނުންތައް ފުއްދައިގެން އުޅޭ ޒުވާނުން ނަށް މިކަހަލަ ތަންތަނުގެ ނަމަވެސް ވަޒީފާއަށް ޝައުގުވެރިވާނެ ގޮތެއް ވެއްޖެނަމަ ގައުމަށް ހާދަ ރަގަޅުވާނެއެވެ. މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ސްކޫލްގެ 8 9 އަކުން ވެށިގެން އެމީހުންގެ އުމުރާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވަން ނެރުމަކީ ވެސް ވަރަށް ރަގަޅުކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އާދަަމް

10 September 2016

ވަރަށްވެސް އުފާވި މިލިޔުން ކިޔާފަ. އަހަރެންވެސް މީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް އެކަމު ކެރިއަރުގެ ވަކިހިސާބަކުން ކެއްކުމާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަންބޭުނުންވި. އެކަމަކު އާއިލާއާއި މުޖުތަމައުއިން ދެކޭގޮތުގެސަބަބުން އެކަން ކުރަން ނުކެރިފަމިހާތަނަށް މިހުރީ. މިފަދަ ޒުވާނުންގެ ސަބަބުން އެފަދަ ބޯދާ ޚިޔާލު ޔަގީނުންވެސް ބަދަލުވާނެ. ކޮންމެ މަސައްކަތަކީވެސް ޝަރަފުވެރި މަސައްކަތެއް. ކޮންމެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުވަތަ ވަކީލަކަށް ވާކަށްނުޖެހޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަޅުގަނޑު

20 July 2017

މުުޖުތަމަޢުން ދެކޭނެގޮތަކާމެދު ވިސްނާ، ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމެއްގާ ޢުމުރު ހުސްކޮށްލާކަށް ނުޖެހޭ. ޢަޅުގަނޑުވެސް މިހާރު މިއުޅެނީ މެޑިސިން ކިޔަވާފައި އައިސް، އެދާއިރާގައި އުޅެން ބޭނުންނުވާތީ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި. މީހުން އެއްޗެހިވެސް ކިޔާ. ހިތްމަރުވާ ޒާތުގެ އެއްޗެހިވެސް ބުނޭ. އެކަމަކު މިމަސައްކަތް މިކުރަނީ ވަރަށް ކުރާހިތުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާބަހޭ

10 September 2016

ޢާސިޔަތު މި ދިވެހި ދަރިންކޮޅު ޙަލާލު ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހާމަކޮށްދިނީތީ ޝުކުރިއްޔާ އެވެ! ކަންނެތް ބޭކާރު މީހުން ގިނަ މި މާލޭގައި ތިފަދަ ހީވާގި ޒުވާނުން ކޮޅެއް އުޅޭތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކޮށް ފަޚުރުވެރި ވަމެވެ. ތި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް ރައްދު ކުރަމެވެ. ކުޅަދުންވަންތަ އަރަހުށި މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުން ތި ހުރިހާ ކުދިންގެ ޚިދުމަތްތެރި މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވަވައި، ތިކުދިންގެ ޢާއިލާތަކަށް އުފާފާގަތިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. ޢާމީން!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑައިވްބޯއި

10 September 2016

ޒީބާ ކެފޭ ހިދުމަތް ހޯދަން ދިޔައިން. މަށަކަށް ކަމަކު ނުިދޔަ. ކުލޯޒް ބޯޑު ނާޅުވަ ހުރީ 9:30 ގައި. އެރެއަށް ވަނީމަ ބުނެފި ބަންދޭ. ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ކަޑަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑްބީ

10 September 2016

މިފަދަ އަޖާއިބު ކުރަނިވި މިރަކުލް ފަދަ ކަންކަން މިފެނިގެން ދަނީ އެއީ ޕިންކް ސަރުކާރުގައެވެ. ކިހިނެއް ރަންރީނދޫ ކުދިން މިފަދަ ސޮފްހާތައް ހިސްޓްރީ ބުކް ޕޭޖް އިން ހޯދާނީ. ނުވާނެ އެކަމެއްދޯ. ދެން ރީނދޫ ޓްވިޓަރު ކުދިން ވަރަށް ރޯނެ މިއަދު މި ޚަބަރު އަޑު އިވުމުން ވެސް. ދެން އޭގައި މަމެން ކީއްކުރާނީ ދޯ. ކުދިންނޭ، ކުދިންނޭ، ކުދިންނޭ، އަވަހަށް އާދޭ އިކޮން މިނިސްޓްރީ އަށް ތިކުދިންނަށް ލޯން ފީނި ފީންނަށް ދޭނަން މަމެންގެ ޕިންކް ސަރުކާރުން އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންކަމަނަ

11 September 2016

ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރާތި. ތިހެން ބުނިއިރު ހީވަނީ ތިބޭފުޅާގެ "ޕިންކް ސަރުކާރު"ން މި ކުދިންނަށް ކޮށްދިން ކަމެއްހެން މީ. އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފޮނިމީރުކަން އެންމެ ޖުމްލައަކުން އެމީހުންގެ އަތުން ތިފޭރިގަތީ. ހާދަ އިންސެންސިޓިވް މީހެކޭ ތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454