ފޮޓޯގެލަރީ / ފުޑް ކޯޓް

"ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 ޖުލައި 2018

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ތިން ސައިޒެއްގެ ކެފޭތައް ހުންނަ އެފުޑް ކޯޓުތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް މޭ މަހުން ފެށިގެން އެ ތަންތަނުން އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުވާނަކު ރާއަރަން ރުކައް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަަރު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި".-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުވާނަކު ރާއަރަން ރުކައް އަރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދިނުމަށްފަހު، ޒުވާނަކާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދިނުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ސައިފޮދަކަށް އިށީނދެވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 23، 2018: މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހަދާފައި ފުޑް ކޯޓްތައް "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"، ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދިނުމަށްފަހު، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ސައިފޮދަކަށް އިށީނދެވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy