96,052 votes 41.6%
134,705 votes 58.4%
Abdulla Yaameen Abdul Gayyoom
Ibrahim Mohamed Solih 38,653 votes ahead
Eligible Counted Est.Uncounted Votes Turnout
262,135 233,889 N/A 89.2%
100%
472/472Vote Boxes Counted
0%
N/AEst. uncounted votes

Notifications

Stay updated with the latest developments of Presidential Election 2018

SUB Mihaaru

to 5454

MVR 30/- will be charged monthly for each SMS subscription. To unsubscribe use keyword UNSUB Mihaaru

Last Update: 1 month ago

VIEW ALL RESULTS


4 hours ago

3

ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ...

3 hours ago
އިޒްރޭލުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ކާމިޔާބެއް
2 hours ago
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ދެ ޕާޓީން މާރާމާރީ ހިންގައިފި
1 day ago
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ސީއެންއެން އިން ދައުވާކޮށްފި

6 hours ago

ޑެހެއާ ގޮތެއް ނުނިންމައިގެން ޔުނައިޓެޑު ކަންބޮޑުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 15) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހުށަހެޅި އާ އެއްބަސްވުމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްވާތީ އެ ޓީމު ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

6 hours ago
ޖަރުމަނު އޮތީ އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި: ލޯ
5 hours ago
ވެންގާ ޕީއެސްޖީގެ އިސް މަގާމަކަށް؟
4 hours ago
"ޑެމްބެލޭގެ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ހައްލެއް މުހިއްމު"

4 hours ago

5

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ކައިވެނިކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

7 hours ago
ފޭކް އައިޑީތަކާ ހެދި ސީޒަނަށް ބޮޑު އުނދަގުލެއް
7 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
7 hours ago
ފުޓްބޯޅަ ތަރި ބައިިޗުންގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް

7 hours ago

ފަލަވުމުން ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވަނީ ކީއްވެ؟

ފަލަވުމުން ކެންސަރަށް މަގު ފަހިވަނީ ކެންސަރު ޖައްސާ ޓިޝޫތަކާ ދެކޮޅަށް ހަށިގަނޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސެލްތަކެއް، ފެޓްގެ ސަބަބުން ބެދި އޭގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިގެން ކަމަށް...

7 hours ago
ފިޔާތޮށި ޖަވާހިރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި
7 hours ago
ސާހިބު މީހާ މަރުވި ތަނުގައި ކުއްތާއެއް 80 ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި
7 hours ago
ނާޑުވާޔަކާ ހެދި ޓްރަކެއް ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓިއްޖެ

6 hours ago

2

ނިއުގެ ހާލަތާ މެދު ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން: ސޮބާ

ސީޒަންގެ މެދުތެރެއިން ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ހަވާލުވީ ޓީމުގެ ހާލަތު އެނގިހުރެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ކަމަކާ ޝަކުވާ ނުކޮށް ބާކީ ތިން މެޗަށް ނުކުންނައިރު އުއްމީދަކީ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކޮށް...

1 day ago
މަހިބަދޫ ދަނޑު ހުޅުވާ މެޗުގައި ދަގަނޑޭ އާއި އިމްރާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް
1 day ago
ކޮލިފައިންގައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުރިއެރުން
2 days ago
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސަތޯ!