Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން

މާލެ- އޮގަސްޓް 7، 2022: ކޮވިޑްގެ ކުރިން އޮތް ހާލަތާ އެއްގޮތަށް އަދި އަހަރު މެދަށް ބަދަލުކުރި ފުރަތަމަ ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި، ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ފަށާފައި. ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ސްކޫލްތައް ހިމަނައިގެން 92،300 ދަރިވަރުންނާއެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްކޫލްތަކުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި. އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ސްކޫލް އެސެމްބްލީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު، މިއަދު މެންދުރުފަހު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި އެސެމްބްލީ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް. ކިޔެވުން ފެށިއިރު ސްކޫލުތަކަށް ބޭނުންވާ ޓީޗަރުން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވޭ.--- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ | މިހާރު

16
2 days