Maldives +

162
26,667
23,803
2,793
71
74
149
283,973
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ފަޅުތެރެއިން ބިދޭސީންގެ "އަވަށެއް"

މާލެ- އޭޕްރިލް 21، 2021: މަސްމާރުކޭޓު ކުރިމަތީގައި އަޅާފައިވާ ދޯނިތަކުން ދިވެހިން ގެއްލި މިހާރު ސިފަވަނީ ބިދޭސީންގެ އަވަށެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މަހަށް ދާ ބިދޭސީންނާއި ދޯނީގައި މަސް ފިނިކޮށްގެން ވިއްކާ ބިދޭސީން ފިޔަވައި ދިވެއްސަކު މިހާރު އެ ދޯނިތަކުން ފެންނަނީ މަދުފަހަރަކު. ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ފަހު، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ވެސް ނިދަން އަރާ ހާއްޔަކަށް މި ފަޅު މިހާރު ވަނީ ވެފައި. ނަމަވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދާދި ފަހުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން މަސް ދޯނިތަކުގައި ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެއް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

24
15 hr