7 hours ago

ގެއްލުނު ސަބްމެރިންއިން ވަނީ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު 21) - އާޖެންޓީނާގެ ސަބްމެރިން ގެއްލުމުގެ ކުރިން ވަނީ މެކޭނިކަލް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

6 hours ago
ގްރޭސް އަށް ޓަކައި އެޅުއްވި ފިޔަވަޅު: މުގާބޭގެ ނިމުން
17 hours ago
މުގާބޭ ވަކިކުރާ ސަބަބު: ގްރޭސް އަށް ބާރުދިނުން
5 hours ago
މުގާބޭ އިސްތިއުފާ ދޭން މަގާމުން ދުރުކުރި ނައިބް ރައީސް ގޮވާލައިިފި

11 hours ago

16

ފައްތާހްގެ ވަކިވުން: ތަރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ އަދިވެސް އެކަން...

11 hours ago
"ޕަދްމާވަތީ" ރިލީޒްކުރުން މުއްދަތެއް ނެތި ފަސްކޮށްފި
11 hours ago
"ދަބަންގް 3" ނުފެށުނީ އާއިލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި: އަރްބާޒް
11 hours ago
ޑުވޯފް އެކްޓަރުންނަށް ބޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް ނެތް

11 hours ago

5

ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ޑްރައިވަރު

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ކެރަލާގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެމްބިއުލެންސް ޑްރައިވަރަކު ކުރި ހިތްވަރު ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތަށް އަސަރުކުރި އެވެ.

11 hours ago
ދެން ކޮން އައިފޯނެއް؟
11 hours ago
މާބަނޑުއިރު އުއްޑުން ނިދުމުން ދަރިފުޅު މަރުވެދާނެ
10 hours ago
ބައްޕަގެ ޑިޕްރެޝަން ދަރިންނަށް ވެސް ޖެހިދާނެ

1 hour ago

2

ގައުމީ ކޯޗަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދޭން ނިންމައިފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ.

8 hours ago
ފުޓްބޯޅަ ހަލާކުކުރަންޏާ ސަޕޯޓަރުން ނާންނާނެ: ސުޒޭން
8 hours ago
އެފްއޭ ކަޕަށް އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޓީމެއް
7 hours ago
އާއިލީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން ގަލާޑޯ އެނބުރި ގައުމަށް

7 hours ago

ފަހުންވާނެ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ނުހުރެވޭނެ: ކްލޮޕް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 21) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅޭއިރު ފަހުންވާނެ ގޮތަކަށް ބަލައިގެން އެއްވެސް މެޗަކަށް ނުކުތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި އަބަދުވެސް...

7 hours ago
އިޓަލީ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ޓަވެޗިއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި
6 hours ago
ޑެހެއާ ގެންދަން މެޑްރިޑުން މަސައްކަތް ފަށަނީ
1 day ago
ނޭމާ ހޯދި ގޮތަށް ކުޓީނިއޯ ވެސް ގެނެވިދާނެ: ސިލްވާ