Maldives +

162
83,494
81,554
1,711
229
23
0
390,672
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

އދ. ގެ ޖަލްސާ އަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގަތުން

ވީއައިއޭ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2021- އދ. ގެ 76 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގަތުން: މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު. ޖަލްސާ އަށް ފަހު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މި މަހުގެ 28 ގައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

16
1 day