Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

އޭ ލެވެލްގެ ގަދަ 10 އިއުލާން ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މާލެ - މެއި 31، 2023: މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 ގައި ހިމެނުނު ކުދިންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު:، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލްގެ އިމްތިހާނުގައި 2،849 ކުދިން ބައިވެރިވި. އޭގެ ތެރެއިން 445 ކުދިން ގަދަ 10 ގައި ހިމެނުނު. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މާއްދާއިން އޭ ސްޓާ ހޯދައިގެން 38 ކުއްޖަކު ވަނީ އެކްސެލެންސް އެވޯޑް ހާސިލް ކޮށްފައި. ވަކިވަކި މާއްދާ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ 20 ކުއްޖަކު ހޯދާފައިވޭ. އަދި ހަ ދަރިވަރަކު އެކި މާއްދާ އިން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއްވަނަ ހޯދާފައި. އޭ ލެވެލްގެ ފަސް މާއްދާ އިން މި އަހަރު 17 ކުއްޖަކު އޭ ސްޓާ ހޯދި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

27
1 day