96,052 votes 41.6%
134,705 votes 58.4%
Abdulla Yaameen Abdul Gayyoom
Ibrahim Mohamed Solih 38,653 votes ahead
Eligible Counted Est.Uncounted Votes Turnout
262,135 233,889 N/A 89.2%
100%
472/472Vote Boxes Counted
0%
N/AEst. uncounted votes

Notifications

Stay updated with the latest developments of Presidential Election 2018

SUB Mihaaru

to 5454

MVR 30/- will be charged monthly for each SMS subscription. To unsubscribe use keyword UNSUB Mihaaru

Last Update: 1 week ago

VIEW ALL RESULTS


10 hours ago

4

ޖަމާލް ޚަޝޯގީ: ގެއްލުނު ހަށިގަނޑު

ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން، ވާނުވާ ނޭނގި ގެއްލުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިނގާ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެ ފަދަ ހާދިސާތައް އާންމުންގެ...

1 day ago
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ގާތިލް އާއްމުންތެރޭ މަރަން
13 hours ago
ސްރީ ލަންކާ އެއާލައިންސް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ
14 hours ago
ލަންކާގައި ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

14 hours ago

5

ފަހު ވަގުތުގެ ގޯލާ އެކު އިޓަލީ ސަލާމަތްވެ ޕޮލެންޑް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ

ކޮރްޒޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) – ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ބިރާގީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޕޮލެންޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގެ، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮތްއިރު ޕޮލެންޑް ދެ...

15 hours ago
ޝަންހާއީ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށް ޖޮކޮވިޗްގެ ހާއްސަ އަމާޒެއް
13 hours ago
އިޓަލީގެ ކްލަބަކަށް ކުޅެން ލުކާކޫ ބޭނުންވޭ
11 hours ago
"އެންރީކޭއާ އެކު ސްޕެއިން އަންނަނީ ވިދަމުން"

10 hours ago

ކޮމޮލިކާގެ ގޮތުގައި ހީނާ ހާން ދައްކާލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ކުޑައެއް ނޫނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރޭނާގެ ރޯލު އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ކުޅޭ އިރު،...

16 hours ago
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް
16 hours ago
ކުޗް ކުޗް ހޯތާހޭ އަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަނީ
16 hours ago
ކަރަންގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ އަރިޔަން ބޮލީވުޑަށް ނެރުން

11 hours ago

9

ޕްރިންސް ހެރީ ބައްޕައަކަށް ވަނީ

މިދިޔަ މެއި މަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަމް މާކްލް އިންނެވީ އާލާސްކަންފުޅާ ކަން ޝާހީ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 hours ago
އަނބިމީހާގެ ބޭވަފާތެރިކަން ގޫގުލް ސްޓްރީޓް ވިއުއިން
16 hours ago
ކަނޑު އަޑިއަށް ފޮނުވަން މިވެސް މޮޅު ޑްރޯންއެއް
16 hours ago
ގެލަކްސީ އެފް: ފަތްޖެހޭ ސްމާޓްފޯނެއް

13 hours ago

9

ކްލަބްތަކުން ހަރަދުކުރި ގޮތް ބަލާނަން: އެފްއޭއެމް

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެސްއޯއީ އެސިސްޓަންޓްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް އެހީވުމަށް ދިން ފައިސާ އެ...

15 hours ago
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް
1 day ago
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންކަން ސީއެސް ސްޕޯޓްސް އަށް
1 day ago
ފޯރިގަދަ މެޗުން މޮޅުވެ ޕޮލިހަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް