"ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ހަރަދު ކުޑަ ކުރާނަން"

3 hours ago

4

ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް...

15 hours ago

3

ޖަޔަލަލިތާ: ދެކުނު އިންޑިއާގައި އުފެދުނު ސިޔާސީ "މަންމަ" އެއް

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 6) - ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަލިވެ އުޅުމަށް ފަހު ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ޖަޔަލަލިތާ ޖަޔަރާމް ރޭ އަވަހާރަވި ޚަބަރާ އެކު ދެކުނު އިންޑިއާގެ އެތައް ބަޔަކަށް ވަނީ...

17 hours ago
ހަލަބުން ޓްވީޓްކުރާ ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާހުރީ ސަލާމަތުން
15 hours ago
ޓްރަމްޕް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް 35 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަނީ
14 hours ago
ހަލަބުގެ ސުލްހައިގެ ގަރާރު ޗައިނާ އާއި ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި

20 hours ago

ސްކްރީން އެވޯޑުގައި އަމީތާބާއި އާލިއާ ވިދާލައިފި

ސްޓާ ސްކްރީން އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ އެވޯޑް އަމީތާބު ބަައްޗަން އާއި އާލިއާ ބަޓް ހޯދައިފި އެވެ.

20 hours ago
މާހިރާގެ ބޮޑު ބައެއް "ރައީސް" އިން އުނިކޮށްފި
20 hours ago
ކަންގަނާ ވެސް ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން ބޭނުން
20 hours ago
އެކްޓް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: ކޭސީ އެފްލެކް

20 hours ago

1

މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްގެން ދިރިއުޅުނު މީހާ!

ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ވޮރެން މެކްކިންލޭ އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބި، ހަނދާނަށް ބަދަލުތައް އަ އެވެ. އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވީ އިރު ދެން ޖެހުނީ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ...

20 hours ago
"ޑޯލީ ކީ ޑޯލީ" ބަލައިގެން ފިރިމީހާ އަށް ލަނޑު ދީފި
20 hours ago
ޓެޓޫ ޖެހުމުން ކެންސަރަށް މަގުފަހިވޭ: ދިރާސާ
1 day ago
މަރުވި ކަމަށް ހެދިގެން އޮވެ، ސާރިދޯޅަށް އޮޅުވާލައިފި

14 hours ago

2

ވޮލީބޯޅަ ޓީމާ މެދު އިތުބާރު އެބައޮތް: ކޯޗު

ރާއްޖޭގައި ތިބީ ވަރަށް ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށާއި ޓީމާ މެދު އިތުބާރު އެބައޮތް ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ސްރީ ލަންކާގެ ސިސިރާ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

14 hours ago
އޭވީސީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
1 day ago
ސިނާން އިސްތިއުފާ ދިން ކަމަށް ބަލައި ރައީސަކު ހޮވަނީ
1 day ago
ރެފްރީސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް އަނީލް

18 hours ago

1

ބްލެޓާގެ ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން ކޯޓުން ނިންމައިފި

ޒިއުރިކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުރިހާ ހަރަކާތަކުން ފީފާގެ ރައީސް ސެޕް ބްލެޓާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ދަމަހައްޓަން ކޯޓް އޮފް...

17 hours ago
ޝަޕޮކޮއެންސް އަށް ޗެމްޕިއަންކަން ދީފި
18 hours ago
ސަންޗޭޒާއި އޮޒިލްގެ ޝަރުތަކީ މުސާރަ ބޮޑުކުރުން
16 hours ago
ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާނަށް ވުރެ ސިޓީ އުނދަގޫ: ގާޑިއޯލާ