Maldives +

167
20,447
17,712
2,671
64
180
381
137,124
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މުޒާހަރާ ކުރަން އުޅޭތީ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން މިއަދު ދީފައި ވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތުން: މި މުޒާހަރާގައި ވަނީ އިދި ކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީނގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް އާންމުން ހައްޔަރުކުރި. އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ މައި އޮފީހަށް މީހުން ވަދެނުކުތުން ވެސް ފުލުހުން މަނާކުރި.--- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

19
6 days