Maldives +

111
86,088
84,623
1,230
235
17
0
393,611
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް: ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން

މާލެ- ނޮވެމްބަރު 25، 2021: މާލޭގެ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސީ ސްޕޯޓްސް ރަންނަމާރި ޗެލެންޖް ނުވަތަ ގައުމީ ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއާ އިވެންޓުގެ ތެރެއިން، މި މުބާރަތް ނިމުމުން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ޖޫނިއާ ސާފިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވައިލާނެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މި މަހުގެ ނިޔަލަށް.--- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

15
4 days