Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ދޫނިތަކާ އެކު ރޯދަ ކުރުކުރުން

މާލެ- މާޗް 28، 2023: ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުން ރޯދަ ކުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އެ މީހުން ގެންގުޅޭ ގުރާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރާ މަންޒަރުތައް: ރާއްޖޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ގުރާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ | މިހާރު

25
3 days