8 hours ago

2

ބާސެލޯނާގައި ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް އިން ކަމަށް ބުނެފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) - ސްޕޭނުގެ ބާސެލޯނާގައި ބައެއްގެ ގައިގައި ވޭނަކުން ޖައްސާ 13 މީހުން މަރާލާ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމް ކޮށްލި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން...

8 hours ago
މޫނުބުރުގާއާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕާލަމެންޓަށް ވަދެއްޖެ
7 hours ago
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަވާޒް ޝަރީފް ހާޒިރުކުރަނީ
7 hours ago
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އަށް

18 hours ago

1

އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެމާ ސްޓޯން އަށް

ޖެނިފާ ލޮރެންސާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ބަތަލާއިން ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ބަތަލާގެ ޝަރަފު މި އަހަރު...

18 hours ago
ފިލްމު ކުޅުމުގެ ޚިޔާލު ދިނީ ރާނީ މުކަރުޖީ: ޕަރިނީތީ
18 hours ago
ޝްރައްދާ "ސާހޯ" ކުޅެދޭ އަގު 90 މިލިއަނަށް
18 hours ago
ދެން ވެސް "ބޮންޑް" ގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޑެނިއަލް ކްރެއިގް

18 hours ago

އާއިލާއެއްގެ މަރުގެ ސިއްރު ފަޅާއަރުވާލި ކުޑަކުއްޖާ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ވިސްކޮންސިންގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށްވާ އާތާ ޑުޕަރޯލްޓް އަކީ މުއްސަނދި މީހެކެވެ. ހޫނު ހިސާބެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްލުމަކީ އޭނާ ދެކެމުން...

18 hours ago
މި މީހުން އޮފީހުގައި ތިބެނީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން
1 day ago
އަނބިމީހާއަށް ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް
1 day ago
ކާރާއި މަތިންދާބޯޓު: ދަތުރުކުރަން ރައްކާތެރީ ކޯއްޗެއް؟

3 hours ago

ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ފަހު ކުޑަހުވަދޫ އާއި މާޅޮސް އެއްވަރު

މި ސީޒަނުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި އެންމެ ވާދަވެރި އެއް މެޗުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި އއ. މާޅޮސް 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

8 hours ago
ގްރީން އަތުން ނިއު އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
20 hours ago
ޕްރެޝަރު އޮތީ ނިއު އަށް، ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ: ކޯޗު
20 hours ago
ނިއު ވަރުގަދަ އެކަމަކު ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ: ސޮބާ

19 hours ago

2

ޗެލްސީ އަށް ދެން ނުދާނަން: ކޮސްޓާ

ރިއޯ ޑި ޖަނެއިރޯ، ބްރެޒިލް (އޮގަސްޓް 18) - ޗެލްސީން އޭނާ ބޭނުންވިޔަސް އަލުން އަނބުރާ އެ ޓީމަށް ނުދާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ ބުނެފި އެވެ.

19 hours ago
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް
14 hours ago
ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނައިރު ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކުރޭ
1 day ago
ރޮނާލްޑޯ ނެތި މެޑްރިޑުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި