22 hours ago

2

ހޮންކޮންގުގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 22) - ޑިިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ހޮން ކޮންގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago
ގުދުސްގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ގެތައް ތަޅަން ފަށައިފި
20 hours ago
ސީއައިއޭއަށް ޖާސޫސްކޮށްދިން 17 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
18 hours ago
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

1 day ago

2

ޒިދާންގެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ރަތަށް

ލޮސް އެންޖެލިސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 22) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލްއާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން...

1 day ago
ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި މާނޭ ނުކުޅޭނެ
20 hours ago
މޮރޮކޯގެ ކޯޗު ރެނާޑް އިސްތިއުފާދީފި
2 days ago
ޗައިނާގެ އިންތިޒާމުތަކާ މެދު ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

13 hours ago

4

ރާއްޖޭގައި ފިލްމްފެއާ އެވޯޑު ބާއްވަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާގެ ފިލްމްފެއާ އެވޯޑް ހަފްތާ ބޭއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

19 hours ago
ވުޖޫދުގައި ނެތް ކުންފުންޏަކަށް ފަޅެއް ދިން: މިނިސްޓަރު
10 hours ago
އިންޑިޔާއިން ދިން ކަރެންސީ ސްވޮޕްގައި ސޮއިކޮށްފި
13 hours ago
އަލްނޫރު ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި

2 hours ago

އާމްދަނީ ރޭހުގެ ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް

މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އިން ހިފަހައްޓަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރު ފަހުން "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެ ރެކޯޑް...

2 hours ago
ބަތަލާ ކަޝްމީރާ ޑައިރެކްޝަނަށް
2 hours ago
ކުރީގެ ބަތަލާ ކޮއެނާ އަށް ހަ މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
2 hours ago
އެންޖެލީނާ ޖޮލީއާ އެކު "އެޓާނަލްސް" އަންނަ އަހަރު

2 hours ago

އޯޓިސްޓިކް ލިޔުންތެރިއެއް ކިޔައިދޭ ލޯބީގެ ވާހަކަ

ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ކުދިކުދި މުއާމަލާތްތަކުން ވެސް ހެލެން ހޮއާން އަށް އުދަނގޫ ވަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ކުރިއަކުން ނޭނގެ އެވެ. އެމެރިކާގެ މި ލިޔުންތެރިޔާ އަށް އޭރު ފަސޭހައީ...

2 hours ago
ބޯ ކަޅުކޮށްލަން ހިކަނދިފަތް
2 hours ago
ސިނގިރެޓް ފިލްޓަރު؛ ގަސްގަހާގެއްސަށް ވެސް ނުރައްކާ
2 hours ago
ޕްރިޔަންކާ ސިނގިރެޓް ބޯ މަންޒަރާ އެކު ފާޑުކިޔަނީ

15 hours ago

7

ބީޗް ވޮލީބޯޅައިން ރާއްޖެ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިގެންދިޔަ...

12 hours ago
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް!
15 hours ago
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދަށް 100 މީޓަރު ދުވުމުން ހަތަރު ވަނަ
13 hours ago
ފުޓްބޯޅަ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި، ކޯޗު އެދުނީ ކެތްތެރިވާން