Maldives +

146
77,202
74,335
2,646
221
14
0
321,594
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

މިނިވަންކަމަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު އާޓިސްޓުންގެ ފިހިން

ރާއްޖޭގެ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިވެހިން މިނިވަން ކަމަށް ކުރި ދަތުރު ދައްކުވައިދޭ، ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ހުނަރުވެރި ކުރެހުންތައް ވަނީ ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާވީ ފަޅީގެ ފާރުގައި ކުރަހާފައި. ދިވެހި އާޓިސްޓުންނަށް މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައި ވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން.

14
2 days