Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

ސްޓެލްކޯއަށް 25 އަހަރު

މާލެ- ޖޫން 19، 2022: ސްޓެލްކޯގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ސަބްސިޑީ ދޭނެ ކަމަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް--. ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

21
5 days