Maldives +

1433
45,956
28,849
17,003
104
268
414
303,336
Keep me updated via
Offline SMS NewsSUB NEWS 5454
ފޮޓޯ ގެލަރީ photo gallery icon

"މޯލްޑިވް ގާޒާ" އަށް ބޮން އަޅައި ބިމާ ހަމަ ކޮށްލުން

ފަލަސްތީން: ގާޒާ: މޭ 18، 2021: "މޯލްޑިވް ގާޒާ" އަށް ބޮން އަޅައި ބިމާ ހަމަ ކޮށްލުން: ގާޒާގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ހަދައިފައިވާ މި ރެސްޓޯރެންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ތިން މީހަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފައި. ތިން ބުރިއަށް ނަގައިފައި ހުރި މި ރެސްޓޯރެންޓް އެއްކޮށް ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފައި. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ގާޒާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ވުމާއެކު، ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ ޖަޒީރާވަންތަކަން އިހްސާސް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓެއް. ފޮޓޯތައް: ރޮއިޓާސް

10
4 hr