12 hours ago

8

ސްޕޭނުގެ ސީދާ ބާރުގެ ދަށަށް ކެޓަލޯނިއާ ގެންނަނީ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ކެޓަލޯނިއާ އަށް ދީފައިވާ ސަރަހައްދީ މިނިވަންކަމުގެ ބާރު ސަސްޕެންޑްކޮށް ގާނޫނު އަސާސީގެ 155 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކެޓަލޯނިއާގެ މައްޗަށް ސީދާ ބާރު ހިންގާނެ...

12 hours ago
މުއްސަނދިން މުއްސަނދިވެ، ޓްރަމްޕުގެ މުއްސަނދިކަން ދަށަށް
14 hours ago
މޮޑެލްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި
14 hours ago
ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދެއްވިއަސް ޓީވީ ލައިސަންސް ބާތިލެއް ނުވާނެ

20 hours ago

2

ނާކާމިޔާބީ ދެކެ ވަރަށް ބިރުގަނޭ: ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު ހަމައެކަނި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު އޭނާ ނުދަންނަ މީހަކު ނެތެވެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގައި އެލެކްސް...

20 hours ago
ޝާހްރުކް މިހާރު ކުޅޭ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ ބައިވެރިވޭ
20 hours ago
ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ: މައިވަންތަ ލޯތްބަށް ޚާއްސަ
20 hours ago
ކޮލިން ޕަވަލްގެ ގޮތުގައި މޯގަން ފްރީމަން އަންނަނީ

18 hours ago

44

ދިވެހި ޑިވެލޮޕަރުންތަކެއް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް

ޓްވިޓާގައި ލައިކެއް ދިނުމުން ހިތްތައް ބުރައިގެންދާ މަންޒަރު ސިފަކޮށްލާށެވެ. ހިތްގައިމެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެގޮތަށް އެކި ވެބްސައިޓްތަކުގައި މިކަހަލަ ރީތި އެނިމޭޝަންތައް ލާފައި...

20 hours ago
އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ވެސް މި މަންމަ ޒުވާން
20 hours ago
ޒުވާން ފިރިހެނުންނަށް އެކުވެރިން މާ މުހިންމު
20 hours ago
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

7 hours ago

މިޑްނައިޓް ރަން މިރޭ 12 ޖަހާއިރު

މާލޭ މިޑްނައިޓް ރަން މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ޓްރެކް ދަނޑު ސަރަހައްދުން ފަށާނެ އެވެ.

14 hours ago
ގްރީންގެ އައްމަޑޭ އަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު އެބައޮތް
16 hours ago
ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދުގައި ބީޗް ވޮލީ ޓީމު މުބާރާތަށް
18 hours ago
ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ނުގެނެވޭގޮތް ހަދަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

18 hours ago

13

ޔޫރަޕުގައި މެސީ ސައްތައެއް ހަދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 19) – ލިއޮނަލް މެސީ ޔޫރަޕުގައި ޖެހި 100 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ރޭ ގްރީކުގެ އޮލިމްޕިއާކޯސް 3-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

18 hours ago
ރޯމާގެ އަތްދަށުނުވެ ޗެލްސީ ސަލާމަތްވެއްޖެ
17 hours ago
ޔުނައިޓެޑާއި ޕީއެސްޖީ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް
16 hours ago
"ގަވާއިދުން ބޭރުން ކަމެއް ކުރަން މަޖުބޫރު ނުކުރާނަން"