11 hours ago

9

މުސްލިމުން ނަމާދުކުރި އިރު ގިނަ ބަޔަކު ހިމާޔަތުގައި

ކްރައިސްޓްޗާޗް (މާޗް 21) - ބަޑި ހިފައިގެން ހުރި މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި އިއްޔެގެ މަޣްރިބު ނަމާދު...

10 hours ago
ކްރައިސްޗާޗުގެ ހުކުރުނަމާދު ލައިވްކޮށް ސްކޫތެއް ގެންނަނީ
10 hours ago
ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ސިންގަޕޫރުން ދޮގުކޮށްފި
10 hours ago
ކަޒަކްސްތާނުގެ ވެރިރަށަށް ކުރީގެ ރައީސްގެ ނަން ދީފި

11 hours ago

2

ޕޮގްބާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް

ޕެރިސް (މާޗް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި މި ވަގުތު އުފަލުން ހުރި ނަމަވެސް އެހެން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެކޭ އެއް ގޮތަށް އޭނާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށް ފްރާންސްގެ...

11 hours ago
ކެޓަލޯނިއާ އަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި
11 hours ago
ޑީބަލާ ހޯދަން ލިވަޕޫލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ
10 hours ago
"ކްލަބް ވާދަވެރިކަމުގެ އަސަރު ގައުމީ ޓީމަށް ނުކުރާނެ"

10 hours ago

9

އޮންލައިން ވިޔަފާރި ޒިންމާކުރުވާނީ ކޮން ބައެއް؟

ލާން ބޭނުންވާ ހެދުމުން ފެށިގެން ރީތިވާ ސާމާނާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެއްޗާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ހޯދަން މިއަދު ފިހާރަތަކަށް ހިނގާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. ކޮންމެ ގަޑިއަކު، ކޮންމެ ތަނަކު ހުރެ...

3 hours ago
މުނި ހޯމްކެއާ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި
5 hours ago
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށް 29 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި
3 hours ago
އެސްޓާސްއިން ޔޫގުރް ބްރޭންޑުގެ އައިސްއަލަމާރި ވިއްކަނީ

13 hours ago

1

އެކްޓަރަކު އާމްދަނީ ހޯދަން ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރަކަށް ފިލްމުތަކުން މާ ބޮޑު ފުރުސަތެއް ނުލިބި އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭތީ ސެކިއުރިޓީ ގާޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް...

13 hours ago
ޕްރިޔަންކާ ބުނަނީ ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް
13 hours ago
އަޖޭގެ "ބޫޖް" އަށް ޕަރިނީތީ އާއި ސޮނާކްޝީ
13 hours ago
ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ" އަށް ސަލްމާނާއި އާލިއާ

6 hours ago

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހޮޓާތަކެއްގައި ސިއްރު ކެމެރާ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގައި ސިއްރު ކެމެރާތަކެއް ބަހައްޓައިގެން ޓޫރިސްޓުންގެ ކޮޓަރީގެ މަންޒަރުތައް އޮންލައިންކޮށް ލައިވްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދިޔަ މައްސަލައެއް...

13 hours ago
ލައިބްރަރީން ގެންދިޔަ ފޮތް ލިބުނީ ބައި ގަރުނު ފަހުން
13 hours ago
ހިލްޓަނުން ސައިބޯނި ރިސައިކަލްކުރަން ފަށަނީ
13 hours ago
ގޫގުލް އިންބޮކްސް ހުއްޓާލަނީ

7 hours ago

8

ފޭދޫ އިއްބެ މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި މިދިޔަ އަހަރު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިބްރާހިމް މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

9 hours ago
ޓީޓީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށް އިންޑިއާ އެކެޑެމީއެއްގެ އެހީ
11 hours ago
15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިރިޔާ ހޯދައިފި
10 hours ago
ކޮކާކޯލާ އިން ނަސްރުގެ ސްޕޮންސާޝިޕް އިތުރުކޮށްފި