ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނަށް ދުވާފަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

28 އޯގަސްޓް 2018

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައި. ރައީސް ޔާމީނާ ސަލާމްކޮށް، މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދުވާފަރުގެ މަގުމައްޗަށް ނުކުތް..---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން ލޯންޗުކޮޅުން މި ރަށަށް ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެކަމުގެ އުފަލުގައި ފޯރިނަގާ އަންހެނަކާ ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެކަމުގެ އުފަލުގައި އަންހެނަކު ފޯރި ނަގާއިރު، އޭނާގެ ފަހަތުން ރައީސް މަންޒަރު ބައްލަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި މީހަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަޕޯޓަރުން ނެގި ފޯރީގައި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަޕޯޓަރުން ނެގި ފޯރީގައި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަޕޯޓަރުން ނެގި ފޯރީގައި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެއްވި ޒުވާނުންތަކަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 27، 2019- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރައީސް ޔާމީން މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: އެމަނިކުފާނު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން، ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އުފަލުން ފޯރި ނެގި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy