ފޮޓޯގެލަރީ / ސިނަމާލެ ބްރިޖު

ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހަދާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ހުޅުވައިލުމާ އެކު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ ހަވީރު ހައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް އެކަނި ވެސް ބްރިޖުމަތިން ދަތުރުކޮށް ހުޅުމާލެ އަށް ގޮސްފައި. މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ މި ބްރިޖާ އެކު ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށާއި ތަފާތު ބޭނުންތަކަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކުރަން ދާ މީހުންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި. އަދި ބްރިޖާ އެކު، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް އަދި ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ލިބުނު ފަސޭހަ ވަކި ކުޑައެއް ނޫން ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ފާހަގަކުރޭ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ހުޅުވައިލުމާ އެކު، ބްރިޖުމަތި ތޮއްޖެހިފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ިސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބްރިޖުމަތި ދުއްވާ އެއްޗެހިން ތޮއްޖެހިފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ހުޅުވައިލުމާ އެކު، ބްރިޖުމަތި ތޮއްޖެހިފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ވެހިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ވެހިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ވެހިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ވެހިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދުއްވާފައި ދާއިރު، މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: މިއީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: މިއީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ހުޅުވައިލުމުގެ ކުރިން، ބްރިޖުމައްޗަށް އެރުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: މި ބްރިޖަށް އާންމުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: ބްރިޖު ހުޅުވައިލި ފުރަތަމަ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެ އަށް ވަރަށް ބާރު ބޮޑުވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 7، 2018- ސިނަމާލެ ބްރިޖު، އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް މިއަދު ހުޅުވައިލުމާ އެކު ބަޔަކު އެ ބްރިޖުމަތިން ސައިކަލްތަކުގައި ދަނީ: މިއީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy