ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ލ. ފޮނަދު އާއި ގަމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ހުސެއިން ވަހީދު

9 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫ އަށް ވަޑައިގަތުން: ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް ޔާމީންގެ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މި މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ޤުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްތިބި މީހުންނާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް ޔާމީން އާއި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސެޕްޓެމްބަރު 9، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި، އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy