ފޮޓޯގެލަރީ / ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު

"ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ހޯދަން ފޯމު ހުށަހަޅާ އެންމެންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާކަން މި ޖަލްސާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު އިއުލާން ކުރެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް ޖިހާދު އެ ޕްރޮޖެކްޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- "ހިޔާ އެކޮމްޕްލިޝްޑް" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy