ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

"ރަން އިން ލާމު" ގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

ހުސެއިން ވަހީދު

26 ޖެނުއަރީ 2019

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގަައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން: މިއީ، ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި ދުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ދުވުމުގެ އެހެން ބައިވެރިން ދުވުން ފަށާ ރޮނގުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނާއެކު ވޯމްއަޕް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތް ފެށުމުގެެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ދުވުމުގެ ބައިވެރިންނާއެކު ވޯމްއަޕް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ޓީއެފްޖީގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓަރު ޒިނާން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު" ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ދުވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިންނާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު" ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ދުވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިންނާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ދުވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިންނާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ލީލާ އާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު ވާހަކަ ދައްކަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ކޮކާ ކޯލާގެ އޮފިޝަލަކާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސަލާމްކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ދުވުމުގެ ބައިވެރިޔަކާއެކު ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ލ.ގަން: ޖެނުއަރީ 26، 2019- ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ލ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު"ގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ހަރަކާތަށްފަހު ދުވުމުގެ ބައިވެރިޔަކާއި ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy