ފޮޓޯގެލަރީ /

ލަކްސް ނޯތު މާލެ: ހިތްގައިމު އަދި ތަފާތު ރިސޯޓެއް

ހުސެއިން ވަހީދު

4 ފެބުރުއަރީ 2019

ލަކްސް ނޯތް މާލެ އެޓޯލް: ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމައްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ އަކީ، ކޮންމެ ވިލާއެއްގައި ޕޫލަކާއި ޓެރަސްއެއް ހިމެނޭހެން ތަފާތު ޑިޒައިނަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ 67 ވިލާގެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓެއް: ދިވެހި ޑިޒައިނަރަކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މި ރިސޯޓުގެ 55 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ދިވެހިން.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ޑަބަލް ރޫމް ބީޗްވިލާއެއްގެ އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާއެއް..---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާއެއްގެ ފާހާނާ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާއެއްގެ ޓެރަސްމަތި---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާ ތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ރަށުތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ޓެރަސް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ސްޕާތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ސްޕާތައް ހުންނަ ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ސްޕާ ތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ އަތިރިމަތި ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ސްޕާގައި، ޔޯގާ ހެދުމަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ ޓެރަސް---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާއެއްގެ އެތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ޖެޓީއެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ރިސެޕްޝަން ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ރަށުތެރެ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާ ސަރަހައްދު ދިއްލާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ވިލާއެއް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ބޮލި ފްރޭމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ގްލޯ ރެސްޓޯރެންޓު.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ކެފޭ ލަކްސް ގައި މުވައްޒަފަކު ކޮފީއެއް ތައްޔާރު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު، ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ކެފޭ ލަކްސް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށް ވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ފޮޓޯ ސްޓޫޑިއޯ އަދި ދިވެހި އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ ޝޯ ރޫމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ގްލޯ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ޓޫރިސްޓު އާއިލާއެއް މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ލަކްސްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު ކަމަށްވާ ލަކްސް ނޯތު މާލެ ރިސޯޓުގެ ބީޗްވިލާ ތަކެއް: ދިވެހި ޑިޒައިނަރަކު ފަރުމާކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މި ރިސޯޓުގެ 55 ޕަސެންޓު މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ދިވެހިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy