ފޮޓޯގެލަރީ /

5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފަރެންސް ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ކޮންފަރެންސް އަކީ އެންއައިއީ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް. ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އެކި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ހާއްސަ 87 ކަރުދާހަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް، ކަރުދާސް ހުށަޙަޅަން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަރުދާސް ހުށަހެޅި. އަދި ކޮންފަރެންސަށް 98 ކަރުދާހެއް ފައިނަލް ކުރި. 250 މަންދޫބުން ބައިވެރިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާ، ސިންގަޕޫރު، އިންޑިއާ، ސްރީ ލަންކާ، ޕާކިސްތާނު އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މީހުން ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް އައްޑޫ ސްކޫލުތަކުގެ ސީނިއާ ކެޑޭޓުން ޝަރަފުގެ ގާޑެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް އައްޑޫ ސްކޫލުތަކުގެ ސީނިއާ ކެޑޭޓުން ޝަރަފުގެ ގާޑެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނެވުމުގެގޮތުން އެ ސްކޫލުގެ ބޭންޑުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ބޭންޑް ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ރަތް ދޫލައިން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެ ވަޑއިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޓީޗަރުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް އެ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ސަންގެއް ހަދިޔާ ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ޓީޗަރަކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ޓީޗަރުންނާއިއެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ޓީޗަރަކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ޓީޗަރުންނާއިއެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 4، 2019: 5 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޗާސް ކޮންފެރެންސް ފެށުމަށް ސ. ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލުމަށްފަހު، އެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް ޓީޗަރުންނާއިއެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy