ފޮޓޯގެލަރީ / މޮޅަދޫ

ނައިބު ރައީސް ހއ. ދިއްދޫ އަދި މޮޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

24 ނޮވެމްބަރ 2019

ހއ. ދިއްދޫ/މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ދިއްދޫ އަދި މޮޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން: މޮޅަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފައްޓައި ދެއްވާފައި. އަދި އެރަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުވެސް ވަނީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ދެއްވާފައި. އަދި ހއ. ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެން ދިއްދޫގައި ދިރިއުޅޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއެކު އެމަނކުފާނު ވަނީ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލައްވާފައި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. މޮޅަދޫގެ ފުޓުސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ދެއްވުމަށްފަހު، ބައެއް ކުޑަކުދިންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. މޮޅަދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތަރައްގީކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި އެތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ. ދިއްދޫން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ނޮވެމްބަރު 23، 2019: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހއ. ގެ ބައެއް ރަށް ރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy