ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ދައްކާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

4 އޮކްޓޯބަރ 2016

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ދައްކާލުން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ބައެއް ވަޒީރުން އަދި ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވަނީ: މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޕްލެޓްފޯމް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެޅުމަށްޓަކައި، ހުޅުލެ ސަރަހައްދުގެ ތަނބެއްގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑި އަށް ފައްތާފައި: މީގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅި އަށް މިހާރު ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓުގައި ބައެއް ވަޒީރުން: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހުޅުލޭ ސައިޓް: ބްރިޖު އަޅާ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނިން ވަނީ ހުޅުލޭ ކޮޅުން ބްރިޖުގެ މައި ތަނބުގެ ހަތް ހޮޅި ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައި. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ހޮޅިއަކަށް ވަނީ ކޮންކްރީޓް ވެސް އަޅާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ބައެއް ވަޒީރުން އަދި ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވަނީ: މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގާ/ވެލި، ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވަނީ: ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ވަޒީރުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ދައްކާލާފައި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، އޮކްޓޯބަރު 3، 2016- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު އެޅުމަށްޓަކައި، ކަނޑު އަޑިއަށް ފައްތާފައިވާ ބިޔަ ހޮޅިއެއް ވަޒީރުން ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ބައެއް ވަޒީރުން އަދި ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވަނީ: މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބް ބައެއް ވަޒީރުން އަދި ނޫސްވެރިންނާ ހިއްސާ ކުރައްވަނީ: މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މެއިން ބްރިޖުގެ ބައެއް ހޮޅިތައް ކޮންކްރީޓް އަޅަން ރެޑީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް: މިއީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައެއް ވަޒީރުން ބައްލަވާލައްވަނީ: ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ، އުފާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، އޮކްޓޯބަރު 3، 2016- މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖްގެ ހޮޅިއެއް ކަނޑު އަޑި އަށް ފައްތަން ތައްޔާރުކޮށްފައި: ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައެއް ވަޒީރުން ބައްލަވާލައްވަނީ: ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ، އުފާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައެއް ވަޒީރުން ބައްލަވާލައްވަނީ: ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ، އުފާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައެއް ވަޒީރުން ބެއްލެވުމަށް ފަހު، ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން: ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީ، އުފާކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ ސައިޓުގައި ވެލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބްރިޖުގެ ޖުމްލަ ހަތް ތަނބުގައި އިންނަ 35 ހޮޅީގެ ތެރެއިން 13 ހޮޅި މިހާރު ވަނީ ޖަހައި ނިންމާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ މެދު ސަރުކާރުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް. އަދި ޖުލައި 26، 2018 ގެ ކުރިން މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ ސައިޓުގައި ވެލްޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ބްރިޖުގެ ޖުމްލަ ހަތް ތަނބުގައި އިންނަ 35 ހޮޅީގެ ތެރެއިން 13 ހޮޅި މިހާރު ވަނީ ޖަހައި ނިންމާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 3، 2016: މާލެ-ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަމުންދާ ބްރިޖުގެ ސައިޓުގައި މީހަކު މަސައްކަތެއް ކުރަނީ: ބްރިޖުގެ ޖުމްލަ ހަތް ތަނބުގައި އިންނަ 35 ހޮޅީގެ ތެރެއިން 13 ހޮޅި މިހާރު ވަނީ ޖަހައި ނިންމާފައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.--ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy