ފޮޓޯގެލަރީ / ވެސްޓް ޕާކް

މާލޭގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ އެއް ތަނަކަށް ވެސްޓު ޕާކު ސަރަހައްދު

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

5 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ހިންގި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމާ އެކު، އެ މަގުތަކުގައި ހިނގައިބިނގާވެ އުޅުމުގައި ކުރިން ކުރިމަތިވި ދަތިތައް މިހާރު ވަނީ ހައްލު ވެފައި. މަޖީދީމަގުގެ އިރަށް ވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމަކީ މީގެ ކުރިން ކިރިޔާ ވާރޭ ވެހުނަސް ފެންބޮޑުވެ، ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރި މަގެއް. ޚާއްސަކޮށް އެ ސަރަހައްދުގެ އަޑިގުޑަން ބޮޑުކަމުން އެތައް ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފައި. ނަމަވެސް އަލުް ގާ އަތުރައި މަގުގެ އަޑިގުޑަންކަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑުވާލާފައި. ވެސްޓު ޕާކް ސަރަހައްދު ކައިރިން ޚާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދާފައިވާއިރު، އެއާ ޖެހިގެން އައުޓް ޑޯ ޖިމެއް އަދި މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުފެ ބަސް ސްޓޮޕެއް ވަނީ ހަދާފައި. މި ސަރަހައްދުގެ ޕޭވްމަންޓު ވެސް ހަދާފައި ވަނީ ޚާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ބައެއް ހިމަނައިގެން.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓު ޑޯ ޖިމްގައި ކުޑަކުއްޖަކާއި ބޮޑު މީހަކު ކަސްރަތު ކުރަނީ: މިތަނުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓު ޑޯ ޖިމްގައި ދެ ކުއްޖަކު ކަސްރަތު ކުރަނީ: މިތަނުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ޓާމިނަލްގެ ކައިރި އަށް މަޑުކޮށްފައިވާ ބަހަކަށް ބަޔަކު އަރަނީ: މިއީ މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރި ބަސް ޓާމިނަލެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓު ޑޯ ޖިމްގައި ދެ މީހަކު ކަސްރަތު ކުރަނީ: މިތަނުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓު ޑޯ ޖިމްގައި ބަޔަކު ކަސްރަތު ކުރާއިރު އެ ތަނުގެ ކައިރީގައި ހުރި ބެންޗެއްގައި ދެ މީހަކު އިށީނދެލައިގެން: މިތަނުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓު ޑޯ ޖިމްގައި ޒުވާނަކު ކަސްރަތު ކުރަނީ: މިތަނުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ޓާމިނަލްގައި ބަޔަކު އިށީނދެލައިގެން: މިއީ މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރި ބަސް ޓާމިނަލެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ގާއިމުކުރި އައުޓް ޑޯ ޖިމާއި ޕާކިން ޒޯން: މިއީ މިހާރު މާލޭގައި އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދު.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ޓާމިނަލްގެ ކައިރީގައި ބަހެއް މަޑުކޮށްލައިގެން: މިއީ މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރި ބަސް ޓާމިނަލެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، މީހަކު ކަފިހިހުރަސް މަތިން މަގު ހުރަސް ކުރަނީ: ގާ އެތުރުމުގެ އިތުރުން، މި ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ހިންގި ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ހިމެނޭ ބައިގައި ބަސް ޓާމިނަލަކާއި އައުޓު ޑޯ ޖިމެއް ވަނީ ހަދާފައި. އަދި މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އެއީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ އެއް ސަރަހައްދަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: ގާ އެތުރުމުގެ އިތުރުން، މި ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ހިންގި ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ހިމެނޭ ބައިގައި ބަސް ޓާމިނަލަކާއި އައުޓު ޑޯ ޖިމެއް ވަނީ ހަދާފައި. އަދި މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އެއީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ އެއް ސަރަހައްދަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހަދާފައި ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ހިނގޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: ގާ އެތުރުމުގެ އިތުރުން، މި ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ހިންގި ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ހިމެނޭ ބައިގައި ބަސް ޓާމިނަލަކާއި އައުޓު ޑޯ ޖިމެއް ވަނީ ހަދާފައި. އަދި މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، އެއީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްފަސޭހަ އެއް ސަރަހައްދަށް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހަދާފައި ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ހިނގޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހަދާފައި ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ހިނގޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- މާފަންނު ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުގެ މަޖީދީމަގުން އުތުރަށް އޮތްބައިގައި އަލުން ގާ އަތުރައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި: މި ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ހަދާފައި ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް ފަސޭހައިން ހިނގޭނެ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 4، 2021- ވެސްޓު ޕާކު ރެސްޓޯރަންޓު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ޓާމިނަލް: މިއީ މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެ ކުންފުނިން ތަރައްގީ ކުރި ބަސް ޓާމިނަލެއް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy