ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިއްތިހާދު

ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު...

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

11 އެޕްރީލް 2021

މާލެ: އޭޕްރީލް 10، 2021- މިއަދު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 19 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 12 ގޮނޑި އިދިިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ހޯދާފައި: މާލޭގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ރަށްރަށުން ވެސް މި ސަރުކާރުގައި ޕީޕީއެމަށް ނުލިބޭ ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް މި ފަހަރު ވަނީ ހޯދާފައި. އެ ނަތީޖާތަކާ އެކު، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން މިރޭ ވަނީ ބައްދަލުކޮށް، އުފާފާޅުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވައި، އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ ހޯއްދެވި ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން އުފާފާޅުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވައި، އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވި ޑރ. މުއިއްޒަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 2021- މާލޭގެ އާ މޭޔަރަކަށް އިންތިހާބުކުރި ޑރ. މުއިއްޒުއާ އެކު، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝަހީމް ސެލްފީއެއް މިރޭ ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވައި، އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވި ޑރ. މުއިއްޒަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރާއިރު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް އުފުލާލައި ސަޕޯޓަރުންގެ ތާއީދު އޮތް ވަރު ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވައި، އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދަވައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަން ކަށަވަރު ކުރެއްވި ޑރ. މުއިއްޒަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަބްދުއްރަހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވި، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު، އެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓުން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ، އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގެ ބޭރުގައި ފާހަގަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، އެ ޕާޓީ އާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕާއި މާލެ އިން ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ކެންޑިޑޭޓުން ބޭއްވި މީޑީއާ ބްރީފިންގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މައްޗަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވި، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު، އެ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވީ 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓުން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

އޭޕްރީލް 10، 20121- މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު، އެ ކޯލިޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން މިރޭ ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy