ފޮޓޯގެލަރީ / އޯލެވެލް އިމްތިހާން

ބޮޑު އިމްތިހާނު ފެށިގެން ކުރިއަށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

3 މެއި 2021

މާލެ: މޭ 3، 2021: ބޮޑު އިމްތިހާނު ފެށިގެން ކުރިއަށް: ރާއްޖޭގެ 235 ސެންޓަރެއްގައި އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ވަނީ ފަށާފައި. މި އިމްތިހާނު ބާއްވަން އެންމެ ފުރަތަމަ ތާވަލުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި. އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ޖުމްލަ 5،955 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާއިރު އެންމެ ފަހު އިމްތިހާނު އޮތީ ޖޫން 11 ގައި.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިމްތިހާނު ހެދުމަށްފަހު އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލު ގޭޓު ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި އިމްތިހާނު ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މެއި 3، 2021: އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހަދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy