ފޮޓޯގެލަރީ / މަލިކު

މަލިކުގެ މައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކުރަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 ޖޫން 2021

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލުން: މި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާ ހުއްދަކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ވަނީ ބަދަލުކޮށް، އިތުރު ރަށްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދީފައި. އަދި ގެރި ކަތިލުމާއި ގެރި މަސް ކެއުން މަނާކުރުމުގެ އިތުރުން ދެ ދަރިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ތިބޭ މީހުންނަށް ކައުންސިލަށް ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ތަރައްގީގެ ބޭނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ ބިމެއް ވެސް ސަރުކާރަށް ނެގުމުގެ ބާރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރަށް ލިބޭ.-- ފޮޓޯތައް: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކު އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މަލިކް: ލަކްޝަދީޕް: ޖޫން 1، 2021: ލަކްޝަދީބްގައި ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވާ އާ ގަވާއިދުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2022 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy