ފޮޓޯގެލަރީ / ވިލާ ކޮލެޖް ގްރެޖުއޭޝަން

ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާ

ފަޔާޒް މޫސާ

22 އޮކްޓޯބަރ 2021

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން: މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ދި ވެސްޓް އިންގްލެންޑުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު 16 ކޯހަކުން ޑިގްރީ އާއި މާސްޓާސް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެ ކޮލެޖްގެ ރެކްޓަރު ޑރ. އަންވަރު-- ފޮޓޯތައް: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ގްރެޖުއޭޓްވި ދަރިިވަރަކަށް، އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި އެ ކޮލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޫބަރު 21، 2021- ވިލާ ކޮޖެލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ / މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy