ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 މެއި 2016

ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު ތާރު އަޅާ ނިމުން

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

ލާމު އަތޮޅު، މޭ 29، 2016: ލާމު އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑު: 15 ކިލޯ މީޓަރުގެ މި މަގުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައި-- ފޮޓޯ: ތޮއްޓޭ ފޮޓޯގްރަފީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy