ފޮޓޯގެލަރީ / މޯލްޑިވިއަން އެއާ ޓެކްސީ

މޯލްޑިވިއަން އަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓެއް ގެނައުން

ނިޝާން އަލީ

17 ޑިސެމްބަރ 2016

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އަށް ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އިތުރު ބޯޓެއް ގެނައުން: މި ބޯޓާއެކު، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޭޝް 8 ގެ ބޯޓުގެ އަދަދު ވަނީ ނުވައަކަށް އިތުރުވެފައި. އަދި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓްގެ އަދަދު ވަނީ 21 އަށް އިތުރުވެފައި، މޯލްޑިވިއަން އިން މިހާރު ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ ނުވަ ބޯޓާއި ދެ އެއާބަސް ބޯޓް އަދި 10 ސީޕްލޭން ބޭނުންކުރޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ޝަޔާހް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް އަލަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސުމާއެކު ވޯޓާ ސެލިއުޓެއް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް އަލަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް އަލަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސުމާއެކު ވޯޓާ ސެލިއުޓެއް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް އަލަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު އެއާޕޯޓަށް ޖައްސާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އިތުރު ބޯޓެއް ގެނައުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދު އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އެމްޑީ ހާރިސް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ ބޯޓު ނިއު ޒީލެންޑުން މާލެ ގެނައުމަށްޓަކައި ދުއްވި ޕައިލެންޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ ބޯޓު ނިއު ޒީލެންޑުން މާލެ ގެނައުމަށްޓަކައި ދުއްވި ޕައިލެންޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ ބޯޓު ނިއު ޒީލެންޑުން މާލެ ގެނައުމަށްޓަކައި ދުއްވި ޕައިލެންޓުންނާއެކު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދު އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރިސް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ މަތިންދާބޯޓުގެ ކައިރީގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ބައެއް އިސްވެރިން އަދި އެތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ މަތިންދާބޯޓަށް އެރުމަށް ފަހު އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އިތުރު މަތިންދާބޯޓެއް ގެނައުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓަކު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ސަލާމް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އިތުރު މަތިންދާބޯޓުގެ ކައިރީގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އާ މަތިންދާބޯޓުގެ އެތެރޭގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް/މިހާރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް: ޑިސެމްބަރު 17، 2016- މޯލްޑިވިއަން އަށް ގެނައި ޑޭޝް 8 މަރުކާގެ އިތުރު މަތިންދާބޯޓުގެ ކައިރީގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ޝަޔާހް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy