3 hours ago

28

އާފިޔާގެ ރުޅިވެރި ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑު: ޑރ. ނާޒް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރާލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ އޭނާގެ މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދަކީ ރުޅިވެރިކަމުގެ އަމަލު ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރި މީހެއް...

4 hours ago
އަލަށް އުފައްދާ މީޑިއާ ކޮމިޝަންގައި ހަތް މެމްބަރުން
2 hours ago
ކުނި އުކުމުގެ ވަޒީފާއަށް ވިލިމާލޭން ބޮޑު ތަރުހީބެއް
3 hours ago
"ލަންކާއާ އެކު އޮތް ގުޅުން އާ ސަފީރުން ބަދަހިކުރާނެ"