18 hours ago

11

ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލަނީ މި ސަރުކާރުން: ޖަމީލް

ބައިނަލްއަގުވާ މުޖުތަމައުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވައްޓާލައި ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ދެމުން ދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް...

12 hours ago
ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފި
15 hours ago
ޑެންގީ ފެތުރުން ވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި
12 hours ago
ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި