3 hours ago

މާވާރުލު އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުން ކޯޓަށް

ގދ. މާވާރުލުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި މޫވިން އިންޓަނޭޝަނަލުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި...

2 hours ago
އިންތިހާބަށް ހިންގާ ޖަރީމާ ހުއްޓުވަންޖެހޭ: އަދާލަތު
2 hours ago
80 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު މަހެއްގެ ވަށައިގެން ފެމުނު!
1 hour ago
އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާ އޮންލައިންކޮށް ދޫކުރަން ފަށައިފި