ފޮޓޯގެލަރީ / ސްވައިން ފްލޫ

ސްވައިން ފްލޫއާ އެކު މާސްކްތަކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

15 މާޗް 2017

މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ސްވައިން ފްލޫގެ އިތުރުން ހުމުގެ ރޯގާ އާންމުވާން ފެށުމުން، ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު މާސްކް އަޅަން ފެށުން: ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު 82 އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައި، އިއްޔެއާ ހަމަ އަށް 279 މީހަކު ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު އާންމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކާ. އޭގެ ތެރެއިން 82 (29 ޕަސެންޓް) މީހުން ވަނީ ސްވައިން ފްލޫ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި ފާމަސީއަކުން މޫނުގައި އަޅާ މާސްކުތަކެއް މީހަކު ގަންނަނީ. ރާއްޖެއިން މާސްކު ހުސްވާކަމަށް ފެތުރުނު ވާހަކަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެންހުރި ކުޑަކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ހުރި މީހަކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެންހުރި ކުޑަކުއްޖަކާއި އަންހެނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުންނަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުގައި މާސްކު އަޅައިގެންހުރި ކުޑަކުއްޖެއް ގޮވައިގެން މީހަކު މަގުމަތިން ހިނގާފައިދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަމުން މީހަކު ކުޑަކުއްޖެއްގެ މޫނުގައި މާސްކު އަޅުވަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ވިއްސާރައިގެ ތެރޭގައި މީހަކު ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ. ސިއްހީގޮތުން ލެވެލް 3ގެ އެލާޓެއް ނެރެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށްވެސް ވަނީ އެލާޓެއް ނެރެފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން މީހަކު މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ހޮސްޕިޓަލްފަދަ ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާތެރި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އަންނަނީ ލަފާދެއްވަމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް އެތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފެއް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި މީހަކު ބަލާދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެންތިބި ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަންނަމުންދޭ. ކޮންމެހެން ދާންޖެހިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިޔުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދާ ނަމަ ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ އިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން. ކޮންމެހެން ދާންޖެހިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިޔުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދާ ނަމަ ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ދިޔުމަށް އިލްތިމާސްކުރޭ. ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2017- ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫއިން ރައްކާތެރި ވުމަށްޓަކައި މޫނުމަތީ މާސްކު އަޅައިގެން މީހަކު ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy