ފޮޓޯގެލަރީ / މިހާރު

"މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުން

ނިޝާން އަލީ

24 މެއި 2017

މާލެ: މޭ 24، 2017- "މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން: ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ނޫސް އަދި އޮންލައިން "މިހާރު" ގެ އުމުރުން މިއަދުވަނީ އެއް އަހަރު ވެފައި. "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނާއި އެހެން މުވައްޒަފުން އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކިޔުންތެރިންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސްދޭން އަޒުމް ކަނަޑައަޅައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯތައް

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގުރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ގުރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި، "މިހާރު" ގެ ސީއީއޯ ރިފްއަތު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގެ ތެރެއިން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި، "މިހާރު" ގެ ސީއީއޯ ރިފްއަތު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ މީޑިއާގެ މުވައްޒަފުން ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި، ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ މޫސާ ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ކުޑަ ހަފުލާއެއްގައި އެ މީޑިއާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސީއީއޯ ރިފްއަތު މުހައްމަދު (ވ-2) އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއެކު، އަހަރީ ދުވަހުގެ ކޭކު ފަޅުއްވަނީ.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގުރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

މާލެ: 24 މެއި 2017- "މިހާރު" އަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގުރޫޕް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy