ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މަހުލޫފު މިނިވަންވުމަށް ފަހު އާންމުންނާ އެކު

ހުސެއިން ވަހީދު

9 ޖޫން 2017

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް އާންމުންނާ އެކު: އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު މިނިވަންކޮށްފައިވާއިރު، އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ހުކުރުނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން، މަހުލޫފަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އޭނާއާ ސަލާމްކޮށް ފޮޓޯ ނެގި. މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފއި ވަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދެން އުޅުއްވާނެ ކަމަށް.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރަކާއި ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ: މަހްލޫފު ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- ހައްޔަރުގައި ހުރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިނިވަންވުމުން މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރި އާންމުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސަލާން ކުރަނީ. މަހްލޫފަށް އިއްވި 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރަކާ އެކު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ އެކު، މިހާރުގެ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޝިހާބް ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ: މަހުލޫފް ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާ އަށް ތާއީދުކުރާ ކުޑަކުއްޖަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ފަހު މަހްލޫފު ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

މާލެ: ޖޫން 9، 2017- މިއަދުގެ ހުކުރުނަމާދަށް ފަހު، މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންތަކަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ: އޭނާ ވަނީ މިއަދު ޖަލުން މިނިވަންވެފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy