ފޮޓޯގެލަރީ / ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓް

ހުސެއިން ވަހީދު

14 ޖޫން 2017

ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޅ. އޫކޮޅުފުށީގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ މި ލަގްޒަރީ ރިސޯޓަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‎ އެއާޕޯޓުން ސީޕްލޭންގައި 30 މިނެޓުން ދެވޭ. ޖުމުލަ 6.9 ހެކްޓަރުގެ ކޮކޫން ރިސޯޓުގައި 151 ކޮޓަރި ހުރި އިރު، އެ ތަންތަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން އަސްލަކަށް ބަލައިގެން، އަދި އިޓަލީގެ ޑިޒައިން ހިމަނައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ރިސެޕްޝަންގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފު މީހަކާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އައި ޓޫރިސްޓަކު އެ ރިސޯޓުގައި ހިނގާލަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ދެ ޓޫރިސްޓަކު އެތަނުގެ ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ މަންތާ ރެސްޓޯރަންޓުގެ ބޭރުގައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ސެލްފީ ނަގަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ދެ ޓޫރިސްޓަކު މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ބާ އިން ޓޫރިސްޓަކު ޚިދުމަތް ހޯދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފު ކުރަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގައި ދެ ޓޫރިސްޓަކު ހިނގަނީ: މި ރިސޯޓުގެ މައިގަނޑު މާކެޓަކީ ޔޫރަޕް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ކޮކޫން ސުއިޓެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ސުއިޓެއް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިއާގައި ހައްދާފައިވާ ބިއްލޫރި ފުޅީގެ ގާޑަންއެއް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: މި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރިއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ އޯކިޑް ގާޑަން އަށް އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ބޭސް ޖަހަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ އޯކިޑް ގާޑަން.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: މި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރިއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާތައް ކައިރިން ޓޫރިސްޓަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާތައް ކައިރިން ޓޫރިސްޓަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހިދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ކޮކޫން ސުއިޓް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާއެެއްގެ ބޭރު: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާއެެއްގެ ބޭރު: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާ ވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާއެއްގެ ފާހާނާ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާ ވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- ޔޫރަޕްގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޑެނިއަލޭ ލާގޯ: އޭނާ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވަނީ ރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ނޫ ކުލައިގެ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އެލެގްޒެންޑްރޯ އެތަނުގެ ރީތިކަން "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދަައްކަވަނީ: މި ރިސޯޓުގެ ރޫމް ރޭޓް އުޅެނީ ރެއަކަށް އެވްރެޖްކޮށް 400 ޑޮލަރުން ފެށިގެން މަތީގައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ މަންތާ ރެސްޓޯރަންޓް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ މަންތާ ރެސްޓޯރަންޓް: މި ރިސޯޓުގެ މައިގަނޑު މާކެޓަކީ ޔޫރަޕު ކަމަށް ވިޔަސް ދެކުނު އެފްރިކާ އިން މަދުމަދުން މިހާރު ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ވަނީ ފަށާފައި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާވިލާއެއްގެ އެތެރެ: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާ ވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާ ވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ވޯޓާ ވިލާތައް: މި ރިސޯޓުގެ ވިލާތަކުގަ އާއި ރެސްޓޯރަންޓާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި ތަންތަނުގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ފަރުނީޗަރު ތަކެއްގައި ހެން ހުންނަނީ ބިއްލޫރި ފައި ނުވަތަ މިޑް އެއާ ފަރުނީޗަރުތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: މި ރިސޯޓު ތަރައްގީ ކުރިއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށް އެތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނޭ.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް: ޖޫން 11، 2017- އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑިޒައިނިން ފާމް ކަމަށްވާ "ލާގޯ" އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާ ރިސޯޓު ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އިން ސީޕްލޭނެއް މާލެ އަށް ފުރުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ: ހިތްގައިމު ބޮޑު ފަޅެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ މި ރިސޯޓުގެ ހުރިހާ ކޮޓަރިތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ލާގޯގެ ފަރުނީޗަރު.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy