ފޮޓޯގެލަރީ /

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަސް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

27 ޖޫން 2016

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ އެކި ފެންވަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޝަހީލު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަން ލެފްޓިނަންޓް ކާނަލް ޑރ. އަހްމަދު ޝާހިދު މުހައްމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ކ) މީހަކަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގެން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(ވ) އަދި ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް(ކ) އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު(މ) އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖޫން 26، 2016: ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy