ފޮޓޯގެލަރީ / އދ. މާމިގިލި

މާމިގިލީ ރައްޔިތުންގެ މުޒާހަރާ

ނިޝާން އަލީ

20 ޖެނުއަރީ 2018

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަރައި ފާސްކުރާ މައްސަލާގައި، ގާސިމްގެ އުފަން ރަށުގައި މުޒާހަރާކުރުން: ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން، ވިލާގެ ރިސޯޓުތައް ފާސްކުރަނީ، އެ ކުންފުނީގެ ފަސް ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން، ރޯޔަލް އައިލެންޑަށް އެތެރެކުރި ރާތަކެއް ވިލާގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކަށް ގެންދިޔަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި. ވިލާއިން ބުނަނީ އެއީ އަބަދުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އެކަމަކު ކަސްޓަމްސް އިން ބުނަނީ ބަނގުރާ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ރިސޯޓުތަކަށް، އެހެން ތަންތަނުން ބަނގުރާ ގެންދިއުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

ޖެނުއަރީ 20، 2018- ވިލާ ގުރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އިހުތިޖާޖަކަށް ބޭނުންވާ ޕޯސްޓަރު ތައްޔާރުކުރަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި. މިކަމާ ގުޅިގެން، ގާސިމްގެ އުފަން ރަށް މާމިގިލީގައި ވެސް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކޮށް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.

ޖެނުއަރީ 20، 2018- ވިލާ ގުރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އިހުތިޖާޖެއްގައި: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި. މިކަމާ ގުޅިގެން، ގާސިމްގެ އުފަން ރަށް މާމިގިލީގައި ވެސް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކޮށް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

އދ. މާމިގިލި: ޖެނުއަރީ 20، 2018- މާމިގިލީގެ ރައްޔިތުން، ގާސިމް އިބްރާހީމް އަދި އޭނާގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ދިފާއުގައި މިއަދު އަޑުއުފުލަނީ: އެ މީހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި.

ޖެނުއަރީ 20، 2018- ވިލާ ގުރޫޕުގެ ދަށުން ހިންގާ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އިހުތިޖާޖެއްގައި: އެ މީހުް އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އަރައި ފާސްކޮށް، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި ބަނގުރާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދާ މައްސަލާގައި. މިކަމާ ގުޅިގެން، ގާސިމްގެ އުފަން ރަށް މާމިގިލީގައި ވެސް މިއަދު ހަވީރު ވަނީ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް ކޮށް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައި.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy