ފޮޓޯގެލަރީ / ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި ރާއްޖޭގައި

ހުސެއިން ވަހީދު

24 ޖެނުއަރީ 2018

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ރާއްޖެ ގެނައުން: ކޮކާކޯލާ ކުންފުނީގެ ބޮޑު މަސައްކަތަކާއެކު، ރާއްޖެ ގެނައި މި ތަށި ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ދައްކާލުމުގެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ހުސެއިން ވަހީދު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އެކި ގައުމުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮކާކޯލާގެ މަތިްނދާބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އެކި ގައުމުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮކާކޯލާގެ މަތިްނދާބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އެކި ގައުމުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮކާކޯލާގެ މަތިްނދާބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ގައި ރާއްޖެ އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔުން .---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ ތަށި އެކި ގައުމުތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮކާކޯލާގެ މަތިްނދާބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ގެނައުމުން މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމާއި ދަރިކަލުން އެ ތަށި ކައިރީގައި ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ، ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި، މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް އެ އާންމުކޮށް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ ގެނެސް، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރަސްމީކޮށް އެ ތަށި ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ދައްކާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ގައި އެ ތަށި ރާއްޖެ ގެނައުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖެ ގެނެސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓާފައި: މި ތަށި ރާއްޖެ ގެނައީ މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ގައި އެ ތަށި ރާއްޖެ ގެނައުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބައެެއް ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ގައި އެ ތަށި ރާއްޖެ ގެނައުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އަދި އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިން ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް އެ ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނަޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި، މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް އެ އާންމުކޮށް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި، މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް ރައީސް ޔާމީން އެ ތަށި އުފުއްލާލައްވަނީ: މިއީ ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ ޓުއާގެ ތެރެއިން ހިންގާ ހަރަކާތެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި، މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސް ރައީސް ޔާމީން އެ ތަށި އުފުއްލާލައްވަނީ: މިއީ ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ ޓުއާގެ ތެރެއިން ހިންގާ ހަރަކާތެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ، ތަށި އުފުއްލާލާއިރު، ރައީސް ޔާމީނާއި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް ސްޓޭޖްމަތީގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ، ރައީސް ޔާމީނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އަސްލު ތަށި ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ގެންދަން މިހާރު ފަށާފައިވާ "ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ޓްރޮފީ ޓުއާ" ރާއްޖޭގައި: ތަށި ދައްކާލުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ، ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ، ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ޖެނުއަރީ 24، 2018- މި އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަށި ރާއްޖޭގައި ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ޓްރޮފީ ޓުއާގެ ރާއްޖޭގެ ބައިގެ އެމްބަސަޑަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 1998 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް، ފްރާންސަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްޓިއަން ކަރެމްބޫ ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy