ފޮޓޯގެލަރީ / ސެމްސަންގް

"އެސް9" އަދި "އެސް9 ޕްލަސް" ދިރާގުން ތައާރަފް ކުރުން

ނިޝާން އަލީ

23 މާޗް 2018

މާލެ: މާޗް 23، 2018- ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށާފައި: ދިރާގުން ވަނީ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ވެސް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަންނަން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައި. އެ ކުންފުނިން ފޯނު ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަ މަސް ވަންދެން ފަސް ޖީބީ ޑާޓާ އެލަވަންސެއް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 23 މާޗް 2018- ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮބައިލް ފޯން، ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސްގެ އިޝްތިހާރެއް ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިރޭ ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 23 މާޗް 2018- ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮބައިލް ފޯން، ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ފޯނު ގަތުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ކައިރީގައި ކިޔޫގައި ތިބި ބައެއް މީހުން.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2018- ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމަށް ދިރާގުން މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 23 މާޗް 2018: ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮބައިލް ފޯން، ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް ދިރާގް ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2018- ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯން ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) ރޮބިން ވޯލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2018- ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯން ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، ސެމްސަންގް ސްރީ ލަންކާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަންބޭ ޕާކް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 23، 2018- ދިރާގުން މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) ރޮބިން ވޯލް (ވ) އާއި ސެމްސަން އޭޝިއާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަންބޭ ޕާކް (ކ) ސެމްސަންގް އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯން ތައާރަފް ކޮށްދެއްވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، މާޗް 23، 2018- ދިރާގުން މިރޭ ތައާރަފުކުރި، ސެމްސަންގް އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ބްރޭންޑުގެ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ ގަތް ކަސްޓަމަރު އަހުމަދު އަޝްރަފާ ފޯނު ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، މާޗް 23، 2018- ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު، ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި އެ ފޯނު މިރޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ގަން އަހުމަދު އަޝްރަފަށް ދިރާގުގެ ސީއެފްއޯ ރޮބިން ފޯނު ހަވާލުކޮށް ދެއްވުމަށް ފަހު ސަލާމް ކުރައްވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ، މާޗް 23، 2018- ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯނަށް ޕްރީ އޯޑާ ދިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ފޯންތައް ވިއްކުމަށް ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުން ކައުންޓަރުތައް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، މާޗް 23، 2018- ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރި ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯނަށް ޕްރީ އޯޑާ ދިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި އެ ފޯނުތައް ވިއްކަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ، މާޗް 23، 2018- ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް މޮބައިލް ފޯން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމަށް ދިރާގުން މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy