ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

"ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފެށުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

17 ޖުލައި 2016

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަހާސިންތާ ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވާރުމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އާމިރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިވި ބައެއް މަންދޫބުން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވާރުމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވާރުމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަހާސިންތާގެ ބައިވެރިން ދަރުބާރުގޭގައި. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕަކުން ބޮޑުބެރު ޖަހަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު (ވ) އަދި އެންވާރުމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 16، 2016: "ސާފު ރާއްޖެ" ގައުމީ މަހާސިންތާ ފަށަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މުނައްވަރު ވާހަކަދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy